Залучення благодійної та спонсорської допомоги

Нормативна база:

Закон України ''Про благодійну діяльність та благодійні організації''

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. N 1222 ''Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування'' ''

Лист МОНмолодьспорт України від 09.04.2012 №1/9-272 ''Щодо благодійних внесків ''

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.11 №1/9-289 ''Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків''

Лист МОНмолодьспорт України від 13.10.2011 №1/11-9472 ''Щодо збору коштів з батьків''

Лист МОНмолодьспорт України від 28.04.2010 №1/9-290 ''Щодо здійснення благодійних та спонсорських внесків''


ПАМ’ЯТКА батькам, які планують здійснити благодійний внесок до навчального закладу

Положення

про Раду

навчального закладу

1. Загальні положення

Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 27.08.2010 №778 Примірного положення про раду загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27.03.2001 №159 у навчальному закладі створюється Рада загальноосвітнього навчального закладу.

1.1. Рада загальноосвітнього навчального закладу (далі – рада) – це постійно діючий у період між загальними зборами орган громадського самоврядування.

1.2. У своїй діяльності рада керується Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Статутом загальноосвітнього навчального закладу, цим Положенням.

2. Мета, завдання і принципи діяльності ради

загальноосвітнього навчального закладу.

2.1. Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

- розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

2.2. Основними завданнями ради є:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інститутами;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- формування виховного середовища;

- створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

2.3. Рада закладу на засадах: законності, гласності; колегіальності ухвалення рішень, добровільності і рівноправності членства.

3. Структура ради закладу.

3.1. До ради закладу обираються пропорційно представники:

- від педагогічного колективу;

- учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання;

- батьків і громадськості.

Представники в раді і загальна її чисельність визначаються загальними зборами загальноосвітнього навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається включно загальними зборами.

3.2. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

3.3. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

3.4.Очолює раду навчального закладу голова, який обирається зі складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

3.5. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, а також членами ради.

3.6. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісії і зміст їх роботи визначається радою.

3.7. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосується діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

3.8. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

3.9. Рішення ради, що не суперечить чинному законодавству та Статуту загальноосвітнього навчального закладу, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які замінюють їх, та громадськості.

3.10. У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням Ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

3.11. Рада навчального закладу організовує:

- виконання рішень загальних зборів;

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

- затверджує режим роботи навчального закладу;

- сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обгрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої вдали та місцевого самоврядування;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю «За високі досягнення в навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчання» та похвальними грамотами «За високі досягнення у вивченні окремих предметів»;

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

- погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної роботи та фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

- виступає ініціатором проведення добродійних акцій (ярмарків, конкурсів тощо);

- вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які замінюють їх) до участі у керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

- розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

- розглядає питання родинного виховання;

- бере участь, за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

- сприяє педагогічній освіті батьків;

- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплати періодичних видань; розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

3.12. Статутом навчального закладу також визначено й інші повноваження ради навчального закладу.


Для батьків та представників громадськості, які бажають надати благодійну та спонсорську допомогу, повідомляємо номер спецрахунку (з 01.01.2018):
р/р ГУДКУ в Харківській області МФО банка послуга
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ( ЗЗСО )
31551232126558 851011 Платні освітні послуги
31555232326558 851011 Орендна плата
31552232426558 851011 Реалізація майна
31558332126558 851011 Благодійні внески

Запрошуємо благодійників до участі:
- у соціально-економічній і господарській діяльності гімназії;
- у наданні допомоги в організації олімпіад, конкурсів дитячої творчості та спортивних змагань;
- у розвитку освітньої системи та впровадження інноваційних освітніх технологій

Листопад 2019

№ з.п. Найменування Од. виміру Кіль- кість Ціна за одиницю Сума
1. Шафи книжкові /встановлені у каб. 214/ шт. 2 2500.00 5000.00
2. Лампи світодіодні /навішені у каб.317/ шт. 16 66.60 1065.60
3. Папір А-4 шт. 10 84.96 849.60
4. Маркер шт. 2 13.00 26.00
5. Лампа LED шт. 5 55.00 275.00
6. Лампа 36 Вт шт. 1 25.00 25.00
7. Стартер шт. 3 15.00 45.00
8. Натфіль к-т 1 50.00 50.00
9. Шпінгалет шт. 1 25.00 25.00
10. СМ 11 кг 2 18.00 36.00
11. Цемент кг 2 7.50 15.00
12. Крючок шт. 3 9.00 27.00
13. Кріплення універсальне к-т 1 50.00 50.00
14. Куток пластиковий шт. 40 24.60 984.00
15. Замок шт. 2 100.00 200.00
16. Клей Метілан пачка 1 75.00 75.00
17. Грунтівка л 5 28.00 140.00
18. Профіль для підлоги шт. 3 135.00 405.00
19. Бар'єр паркувальний шт. 1 350.00 350.00
20. Мечик Ø 16 шт. 2 45.00 90.00
21. Полотно для ножовки шт. 4 5.00 20.00
22. Доместос шт. 7 60.00 420.00
23. Білизна ЮКА л 10 15.60 156.00
24. Засіб для підлоги М-р Пропер шт. 6 32.07 192.42
25. Мило рідке для рук л 15 12.75 191.25
26. Мило рідке господарче л 15 13.95 209.25
27. Сантрі-гель шт. 2 26.13 52.26
28. Серветки столові пак. 5 27.63 138.15
29. Чистячий порошок ГАЛА шт. 8 16.20 129.60
30. Пакети для сміття рул. 25 14.00 350.00
31. Рукавички гумові пар 15 12.00 180.00
32. Рукавички х.б. пар 2 8.60 17.20
33. Рушник паперовий шт. 4 9.50 38.00
Всього: 11827.33

Жовтень 2019

№ з.п. Найменування Од. виміру Кіль- кість Ціна за одиницю Сума
1. Банер шт. 1 1600.00 1600.00
2. Кармани файлові шт. 20 35.00 700.00
3. Папки шт. 10 4.15 41.50
4. Скоби для степлера пачка 1 24.00 24.00
5. Папір газетний пачка 3 17.00 51.00
6. Грамоти шт. 100 3.00 300.00
7. Файли пачка 2 45.00 90.00
8. Папір А-4 пачка 10 88.50 885.00
9. Лампа шт. 7 40.00 280.00
10. ДезТаб кг 2 330.00 660.00
11. Білизна гель шт. 10 18.02 180.20
12. Губка пак. 3 7.64 22.92
13. Засіб для підлоги «Пропер» шт. 5 32.07 160.35
14. Засіб для чистки «Доместос» шт. 7 64.58 452.06
15. Мило рідке для рук л 10 12.73 127.30
16. Мило рідке господарче л 10 13.94 139.40
17. Сантрі-гель л 3 26.13 78.39
18. Серветки столові пак. 10 27.63 276.30
19. Свердло шт. 5 20.00 100.00
20. Гвіздки пачка 1 15.00 15.00
21. Полотно по металу шт. 3 5.00 15.00
22. Гвинт шт. 10 1.10 11.00
23. Гайка шт. 10 0.75 7.50
24. Рукавички х.б. пара 2 15.00 30.00
25. Рукавички гумові пара 12 12.00 144.00
26. Кран сантехнічний шт. 5 80.00 400.00
27. Фарба водоемульсійна кг 70 27.15 1900.50
28. Пигмент універсальний шт. 7 33.00 231.00
29. Фарба біла кг 2.8 62.15 174.02
30. Крючок шт. 10 15.00 150.00
31. Дозатор для рідкого мила шт. 2 150.00 300.00
32. Покришка на колесо тачки шт. 1 60.00 60.00
Всього: 9606.44

Вересень 2019

№ з.п. Найменування Од. виміру Кіль- кість Ціна за одиницю Сума
1. Шкільна меблева стінка встановлена у каб. 317 шт. 1 11500.00 11500.00
2. Грунт-емаль зелена кг 200 45.42 9084.00
3. Розчинник л 20 27.60 552.00
4. Лак паркетний кг 7.5 62.00 465.00
5. Емаль червоно-коричнева кг 125 44.50 5562.50
6. Бензин л 40 28.00 1120.00
7. Фарба біла кг 14 62.00 868.00
8. Плінтус шт. 1 33.00 33.00
9. Поріг дверний /срібло/ шт. 6 180.00 1080.00
10. Пігмент універсальний шт. 30 33.00 990.00
11. Профіль шт. 3 71.00 213.00
12. Стрічка мулярна шт. 15 30.00 450.00
13. Перчатки гумові пар 12 12.00 144.00
14. Перчатки х.б. пар 6 9.00 54.00
15. Фарба водоемульсійна кг 322 22.35 7196.70
16. Кість для фарбування шт. 18 11.00 198.00
17. Валик для фарбування шт. 9 16.00 144.00
18. Фарба жовта кг 5.6 51.80 290.08
19. Фарба червона кг 2.8 52.00 145.60
20. Фарба жовто-коричнева кг 33.6 45.10 1515.36
21. Фарба сіра кг 28.0 43.50 1218.00
22. Кран-букса шт. 2 41.00 82.00
23. Сітка-рабиця м п. 20 37.50 750.00
Всього: 43655.24

За червень-серпень 2019 року оприбуткування матеріальних цінностей не здійснювалось


Травень 2019

№ з.п. Найменування Од. виміру Кіль- кість Ціна за одиницю Сума
1. Стіл лабораторний встановлений у каб. 302 шт. 1 8300.00 8300.00
2. Папір А-4 шт. 10 99.12 991.20
3. Фоаміран білий 20х30 пачка 2 21.35 42.70
4. Зошит А-4 шт. 3 45.00 135.00
5. Файли пачка 3 52.00 156.00
6. Грамоти шт. 190 3.00 570.00
7. Батарейки шт. 4 2.75 11.00
8. Фільтр для мережі шт. 1 150.00 150.00
9. HDD 250 Gb 3.5 шт. 1 350.00 350.00
10. Шнур Power шт. 1 50.00 50.00
11. Шлейф Sata шт. 1 20.00 20.00
12. Кран-букса к-т 2 100.00 200.00
13. Картруж шт. 1 40.00 40.00
14. Кран шт. 2 55.00 110.00
15. Пакети для сміття рул. 10 15.50 155.00
16. Рукавички гумові пара 14 12.00 168.00
17. Рушник паперовий к-т 4 32.00 128.00
18. Вапно кг 5 6.60 33.00
19. Макловиця шт. 2 20.00 40.00
20. Білизна Юка л 10 17.32 173.20
21. Засіб для миття підлоги М-р Пропер шт. 4 31.64 126.56
22. Засіб для миття скла М-р Мускул шт. 4 33.56 134.24
23. Засіб для чистки Доместос шт. 6 61.50 369.00
24. Мило рідке для рук л 10 12.73 127.30
25. Мило господарче рідке для миття підлоги л 15 13.95 209.25
26. Сода кальцинована пачка 2 15.37 30.74
27. Порошок для чищення Гала шт. 7 15.85 110.95
28. Серветки столові пак. 5 27.63 138.15
Всього: 13 069.29

Квітень 2019

№ з.п. Найменування Од. виміру Кіль- кість Ціна за одиницю Сума
1. Стінка меблева б.в. /каб.302/ шт. 1 4 000.00 4000.00
2. Папір А-4 шт. 10 99.12 991.20
3. Картон пачка 1 75.00 75.00
4. Клей шт. 2 27.00 54.00
5. Скотч шт. 1 28.00 28.00
6. Скоби канцелярські пачка 3 8.00 24.00
7. Пульки для пневмогвинтівки пачка 7 24.00 168.00
8. Батарейки шт. 13 12.00 156.00
9. Електропровід ШВВП 2х0.75 м 55 5.40 297.00
10. Патрон електричний шт. 10 10.00 100.00
11. Вилка електрична шт. 5 12.00 60.00
12. Якір для перфоратора Ø 42 шт. 1 325.00 325.00
13. Підшипник для перфоратора шт. 1 35.00 35.00
14. Картруж Ø 35 шт. 1 40.00 40.00
15. Перехідник сантехнічний шт. 2 38.00 76.00
16. Кран-букса шт. 1 32.00 32.00
17. Гусак для рукомийника шт. 1 100.00 100.00
18. Гайки шт. 30 0.75 22.50
19. Шайби шт. 30 0.50 15.00
20. Шурупи шт. 10 0.45 4.50
21. Ключ рожковий шт. 1 15.00 15.00
22. Гвинти для меблів шт. 12 1.10 13.20
23. Цемент кг 25 3.28 82.00
24. Сурик кг 5 42.00 210.00
25. Свердло шт. 3 14.00 42.00
26. Церезіт кг 10 10.40 104.00
27. Замок навісний шт. 1 48.00 48.00
28. Викрутка шт. 1 35.00 35.00
29. Білизна л 10 17.32 173.20
30. Засіб для підлоги М-р Пропер шт. 4 31.64 126.56
31. Засіб для скла М-р Мускул шт. 5 33.56 167.80
32. Засіб для чистки Доместос шт. 8 58.94 471.52
33. Мило рідке для миття рук л 15 12.80 192.00
34. Мило рідке для миття підлоги л 15 13.95 209.25
35. Порошок для чищення Гала шт. 10 15.85 158.50
36. Сода кальцинована шт. 4 15.37 61.48
37. Серветки паперові уп. 5 34.32 171.60
38. Рушник паперовий шт. 6 18.10 108.60
39. Засіб Сіліт шт. 1 45.39 45.39
40. ДезТаб кг 1 330.00 330.00
Всього: 9368.30

Березень 2019
№ з.п. Найменування Од. виміру Кіль- кість Ціна за одиницю Сума
1. Столи учнівські встановлені у каб.210 шт. 16 812.00 12992.00
2. Стільці учнівські встановлені у каб.210 шт. 32 375.00 12000.00
3. Шкільна стінка «Веселка» встановлена у каб. 106 шт. 1 13300.00 13300.00
4. Двері сучасні встановлені у рекреації 1 поверху шт. 1 7000.00 7000.00
5. Електророзетка шт. 1 42.00 42.00
6. Електричний провод п.м 25 5.50 137.50
7. Ел.вилка шт. 1 31.00 31.00
8. Ел.розетка шт. 1 45.00 45.00
9. Кранбукса шт. 1 30.00 30.00
10. Шланг сантехнічний шт. 4 37.00 148.00
11. Серветки паперові пачка 4 38.99 155.96
12. Замок навісний шт. 1 35.00 35.00
13. Пакети для сміття рулон 9 15.50 139.50
14. Гвіздки пачка 2 15.00 30.00
15. Шайби шт. 20 0.16 3.20
16. Гайка шт. 4 0.75 3.00
17. Болт шт. 4 3.50 14.00
18. Засув дверний шт. 1 31.00 31.00
19. Рукавички гумові пар 14 12.00 168.00
20. Білизна л 5 17.32 86.60
21. Засіб для підлоги «Пропер» шт. 5 31.64 158.20
22. Засіб для скла М-р Мускул шт. 4 33.56 134.24
23. Мило рідке для миття рук л 15 9.52 142.80
24. Порошок для чищення «Гала» шт. 8 15.85 126.80
25. Мило рідке господарче л 15 13.95 209.25
26. Засіб для чистки «Доместос» шт. 7 58.94 412.58
27. Засіб дезінфікуючий ДезТаб кг 1 330.00 330.00
Всього: 47 905.63
Березнь 2019

Лютий 2019

№ з.п. Найменування Од. виміру Кіль- кість Ціна за одиницю Сума
1. Шафа шкільна шт. 1 5705.00 5705.00
2. Контейнери для зберігання шкільного приладдя шт. 29 61.85 1793.65
3. Папір А-4 шт. 10 99.12 991.20
4. Обкладинки А-4 шт. 4 6.90 27.60
5. Файли пачка 2 50.00 100.00
6. Клей шт. 1 76.00 76.00
7. Зошит А-4 шт. 1 51.90 51.90
8. Книги обліку А-4 шт. 2 56.35 112.70
9. Батарейки «Крона» шт. 11 12.50 137.50
10. Ремонтний комплект для пневматичної гвинтівки шт. 1 250.00 250.00
11. Пульки пневматичні пачка 4 63.00 252.00
12. Площадка під унітаз шт. 1 140.00 140.00
13. Куток пластмасовий м п. 3 10.00 30.00
14. Клей «Дракон» шт. 2 25.00 50.00
15. Клей ПВА л 2 37.00 74.00
16. Крючки шт. 4 6.50 26.00
17. Гвинти шт. 10 2.50 25.00
18. Гайки шт. 13 1.25 16.25
19. Алебастр кг 1 9.00 9.00
20. Цемент кг 2 7.00 14.00
21. Шурупи шт. 30 0.30 9.00
22. Сердло шт. 1 12.00 12.00
23. Щітки шт. 2 20.00 40.00
24. ДезТаб кг 1 330.00 330.00
25. Рукавички гумові пар 12 12.00 144.00
26. Пакети для сміття рул. 4 10.75 43.00
27. Білизна л 5 17.70 88.50
28. Рідке мило для миття підлоги л 15 10.95 164.25
29. Засіб для миття підлоги «Пропер» пачка 2 29.93 59.86
30. Засіб для миття скла «М-р Мускул» шт. 4 33.84 135.36
31. Чистячий порошок «Гала» шт. 5 15.85 79.25
32. Мило рідке для миття рук л 10 9.52 95.20
33. Засіб дезінфікуючий «Каченя» шт. 8 34.19 273.52
Всього: 11355.74

Січень 2019

№ з.п. Найменування Од. виміру Кіль- кість Ціна за одиницю Сума
1. Папір А-4 шт. 10 99.12 991.20
2. Папір фоаміран 20х30 аркуш 5 32.50 162.50
3. Скоби для степлера пачка 10 3.11 31.10
4. Грамоти шт. 50 3.00 150.00
5. Скотч шт. 1 25.00 25.00
6. Листівки новорічні шт. 5 5.40 27.00
7. Картон шт. 8 20.00 160.00
8. Папір пакувальний шт. 20 3.60 72.00
9. Батарейки шт. 15 10.00 150.00
10. Розетка щт. 2 20.00 40.00
11. Ізострічка шт. 2 15.00 30.00
12. Ламінат-фольга шт. 13 23.00 299.00
13. Мішура шт. 30 3.00 90.00
14. Дощік новорічний шт. 20 12.50 250.00
15. Папір з голограмою шт. 160 3.35 536.00
16. Клей сухий кг 2 122.87 245.74
17. Гусак сантехнічний шт. 2 110.00 220.00
18. Шар-кран шт. 1 57.00 57.00
19. Замок шт. 2 160.00 320.00
20. Болт-гайка к-т 25 2.40 60.00
21. Перчатки х.б пар 4 10.00 40.00
22. Шурупи шт. 200 0.20 40.00
23. Полотно для ножовки шт. 5 4.50 22.50
24. Перчатки гумові пар 12 15.00 180.00
25. ДезТаб кг 1 330.00 330.00
26. Мило рідке для миття рук л 10 12.00 120.00
27. Мило рідке для миття підлоги л 10 12.50 125.00
28. Рушник паперовий шт. 6 7.50 45.00
Всього: 4819.04

Грудень 2018

№ з.п. Найменування Од. виміру Кіль- кість Ціна за одиницю Сума
1. Жалюзі аплікаційні м кв. 50 817.45 40 872.50
2. Телевізор LG шт. 1 15510.00 15 510.00
3. Килимове покриття (1.5м кв.х 2.5м кв.) шт. 1 687.00 687.00
4. Дошка шкільна шт. 1 1750.00 1750.00
5. Шафа офісна шт. 2 2950.00 5900.00
6. Папір А-4 шт. 10 99.12 991.20
7. Папір А-4 газетний пачка 2 50.88 101.76
8. Папка на зав'язках шт. 10 2.76 27.60
9. Журнал обліку робочого часу працівників шт. 7 63.50 444.50
10. Бейдж шт. 20 3.00 60.00
11. Ручки шт. 2 10.50 21.00
12. Зошит шт. 11 45.00 495.00
13. Файли пачка 1 54.00 54.00
14. Пружина на пневматичну гвинтівку шт. 1 250.00 250.00
15. Лампочки шт. 6 8.00 48.00
16. Батарейки шт. 2 8.00 16.00
17. Перехідник ½ шт. 6 25.00 150.00
18. Гранбукса ½ шт. 2 32.00 64.00
19. Контргайка Ø 35 шт. 3 40.00 120.00
20. ДезТаб кг 1 330.00 330.00
21. Халат шт. 12 125.00 1500.00
22. Засов дверний шт. 1 24.50 24.50
23. Петля рояльна м п. 2.5 40.00 100.00
24. Гачок шт. 2 10.50 21.00
25. Саморізи шт. 150 0.17 25.50
26. Свердло шт. 5 9.60 48.00
27. Гайки шт. 50 0.25 12.50
28. Гвинти шт. 50 0.25 12.50
29. Замок шт. 1 100.00 100.00
30. Бур шт. 1 29.00 29.00
31. Набір натфелей шт. 2 60.00 120.00
32. Полотна по металу шт. 5 4.00 20.00
33. Куток декоративний шт. 4 7.50 30.00
34. Клей Момент шт. 2 23.00 46.00
35. Салфетки паперові пачка 15 27.90 418.50
36. Порошок Пропер пачка 6 29.45 176.70
37. Білизна шт. 10 8.61 86.10
38. Засіб для миття підлоги л 15 10.95 164.25
39. Засіб для миття скла шт. 4 30.48 121.92
40. Чистячий порошок Гала шт. 10 15.20 152.00
41. Сантрі-гель Розумниця л 4 26.13 104.52
42. Мило рідке л 15 9.51 142.65
43. Засіб «Сіліт» шт. 3 45.39 136.17
44. Засіб «Доместос» шт. 8 58.57 468.56
45. Рукавички гумові пар 15 12.00 180.00
46. Пакети для сміття рул. 22 13.50 297.00
47. Рушник паперовий шт. 12 7.50 90.00
Всього: 72 519.93

Листопад 2018

№ з.п. Найменування Кіль- кість Ціна за одиницю Сума
2. Папір А-4 10 100.80 1008.00
3. Кульки повітряні 50 1.50 75.00
4. Батарейки 8 5.00 40.00
5. Файли 5 52.00 260.00
6. Скоби для степлера 3 5.00 15.00
7. Скотч 1 25.00 25.00
8. Зошит А-4 5 35.00 175.00
9. Папір газетний 2 17.00 34.00
10. Грамота 33 3.00 99.00
11. Ватман 20 4.60 92.00
12. Папір кольоровий 2 205.00 410.00
13. Пінопласт 3 27.00 81.00
14. Фоаміран з глітером 8 31.50 252.00
15. Розетка 1 26.40 26.40
16. Батарейка «Крона» 8 25.00 200.00
17. Шланг сантехнічний 4 42.50 170.00
18. Вентиль ½ RRR 3 50.00 150.00
19. Клипса сантехнічна 6 1.50 9.00
20. Куток сантехнічний 20/90 8 3.00 24.00
21. Одвод Ø 20 2 25.00 50.00
22. ЕМРН 20 3 20.00 60.00
23. Трійник 20 2 25.00 50.00
24. Згон сантехнічний ¾ 2 60.00 120.00
25. ПВА 1 38.00 38.00
26. Валик малярний 1 8.50 8.50
27. Засув дверний 3 24.00 72.00
28. Герметик 1 42.00 42.00
29. Грунт-концентрат 1 45.00 45.00
30. Плінтус 3 20.00 60.00
31. Замок 1 124.00 124.00
32. Рукавиці х/б 14 6.00 84.00
33. Йоржик сантехнічний 1 20.00 20.00
34. Щітка для підлоги 1 20.00 20.00
35. Фарба сіра 1 58.00 58.00
36. Кола алмазні 2 45.00 90.00
37. Серветки паперові 8 36.99 295.92
38. ДезТаб 1 330.00 330.00
39. Засіб для підлог м-р «Пропер» 4 28.75 115.00
40. Засіб для скла м-р Мускул 4 30.48 121.92
41. Мило рідке для підлоги 10 15.70 157.00
42. Мило рідке для миття рук 15 14.70 220.50
43. Доместос 7 48.00 336.00
44. Білизна 10 8.61 86.10
45. Полотно неткане 20 28.64 572.80
46. Засіб для чищення «Гала» 7 15.50 108.50
47. Рукавичкі гумомі 12 12.00 144.00
48. Рушник паперовий 8 7.50 60.00
49. Пакети для сміття 20 11.80 236.00
50. Засіб для чищення Асс 2 37.50 75.00
Всього: 6 945,64


Установка системи фільтрації води SAN-MB вартыстю 111 370грн - гуманітарна допомога від благодійної організації "БФ Нове життя" сумісно з ГО Харків Гуманітарний.

Жовтень 2018

№ з.п. Найменування Од. виміру Кіль- кість Ціна за одиницю Сума
1. Папір А-4 шт. 23 100.80 2318.40
2. Файли пачка 5 53.00 265.00
3. Обкладинка для журнала шт. 5 6.00 30.00
4. Папір газетний пачка 3 15.00 45.00
5. Клей шт. 2 10.00 20.00
6. Картон шт. 4 15.00 60.00
7. Журнал для праці гуртка шт. 15 24.00 360.00
8. Розетка шт. 5 38.40 192.00
9. Підрозетник шт. 5 3.00 15.00
10. Швидкий монтаж пачка 10 15.00 150.00
11. Короб для ел.проводу шт. 80 16.60 1328.00
12. Шланг сантехнічний шт. 2 40.00 80.00
13. Свердло шт. 3 4.50 13.50
14. Ліска для бензокоси м п. 6 20.00 120.00
15. Кістока малярна шт. 15 10.00 150.00
16. Валик малярний шт. 5 14.00 70.00
17. Клей для обоїв пачка 2 50.00 100.00
18. Цемент кг 2 6.00 12.00
19. Ручка для дверей шт. 1 80.00 80.00
20. Пакля моток 1 12.00 12.00
21. Біта РН2 шт. 1 10.00 10.00
22. Шурупи шт. 200 0.15 30.00
23. Крючок для одягу шт. 36 5.00 180.00
24. Щітка для перфоратора шт. 1 25.00 25.00
25. Куток декоративний шт. 50 15.31 765.50
26. ПВА кг 1 38.00 38.00
27. Клей «Момент» шт. 3 82.00 246.00
28. Стрічка малярна шт. 6 14.00 84.00
29. Сітка «Рабиця» м п. 10 38.00 380.00
30. Колорекс шт. 8 29.00 232.00
31. Уайт-спіріт л 6 26.00 156.00
32. Гвіздки кг 1 70.00 70.00
33. Скотч шт. 1 32.00 32.00
34. Поріжок дверний шт. 5 40.00 200.00
35. Перчатки х.б. пара 3 6.00 18.00
36. Коло обрізне шт. 3 28.00 84.00
37. ДезТаб кг 1 330.00 330.00
38. Серветки паперові пачка 50 6.50 325.00
39. Мило рідке для рук л 15 13.00 195.00
40. Мило рідке для підлоги л 20 13.60 272.00
41. Порошок для чищення Гала шт. 8 13.50 108.00
42. Порошок Пропер пачка 4 33.50 134.00
43. Рушник паперовий шт. 6 8.50 51.00
44. Рукавички гумові пара 10 12.00 120.00
45. Доместос л 7 34.00 238.00
46. Плитка обл.300х600 бой кв.м 305 0.375 137.26 ПДВ 20%
47. Плитка для підлоги 600х600 бой кв.м 180 0.375 81.00 ПДВ 20%
48. Плитка квадро 400х400 бой кв.м 150 0.375 67.50 ПДВ 20%
49. Крісло поворотне шт. 1 1400.00 1400.00
Всього 11430.16
1 Стіл кухоннийшт 4 1100.00 4400.00
2Мийка кухонна шт 11050.00 1050.00
3Шафа навісна кухонна двустворчата шт 4800.00 3200.00
4Шафа навісна кухонна одностворчата шт1 350.00350.00
Всього9000.00

Благодійність Вересень 2018

№ з.п. Найменування Од. виміру Кіль- кість Ціна за одиницю Сума
1. Стінка меблева шкільна шт. 1 19700.00 19700.00
Всього 19700.00

Благодійність Серпень 2018


№з.п.НайменуванняОд.виміруКіль-кістьЦіна заодиницюСума
1.Папір А-4пачка1392.401201.20
2.Файлиуп.645.00270.00
3.Папір кольоровийпачка1120.00120.00
4.Скотчшт.125.0025.00
5.Бензин для бензокосил2028.00560.00
6.Ліска для бензокосим п.820.00160.00
7.Порошок Проперпачка239.5079.00
8.Порошок Марапачка119.0019.00
9.Білизнал59.0045.00
10.Порошок для чищення Галашт.417.0068.00
11.Пакети для сміттярул.2014.00280.00
12.Емаль жовто-коричневакг4234.651455.30
13.Емаль білакг1437.50525.00
14.Емаль зеленакг19.634.45675.22
15.Емаль яскраво-блакитнакг39.232.551 275.96
16.Емаль червонакг5.635.35197.96
17.Емаль червоно-коричневакг151.237.805715.36
18.Емаль світло-сіракг4240.301692.60
19.Емаль слонова кісткакг11.233.85379.12
20.Емаль синякг11.239.30440.16
21.Емаль жовтакг8.444.15370.86
22.Лак ПФ-170кг3554.801918.00
23.Оліфал1027.20272.00
24.Фарба водоемульсійнакг40620.658383.90
25.Сурік МА-15кг3030.00900.00
26.Грунт PL-015л1518.20273.00
27.Суміш Кнауф Ротбандкг5105.222662.20
28.Суміш Кнауф Фінішкг4254.461895.50
29.Кутник алюмін. 3.0мшт.11811.711381.78
30.Клей Metylanшт.1769.751185.75
31.Швидкий монтаж 6*40шт.23000.38874.00
32.Саморіз по деревушт.10000.26260.00
33.Біта РН2шт.412.5050.00
34.Макловиця 140шт.523.00115.00
35.Кість плоскашт.88.0064.00
36.Валик поролоновий 50/180шт.522.00110.00
37.Валик Гирпайнт 180/130шт.636.00216.00
38.Валикшт.2 7.5015.00
39.Сольвентл328.8586.55
40.Клей ПВАл328.9586.85
41.Сітка наждачна 080шт.203.1563.00
42.Кола відрізні ф150мм/1.6ммшт.213.1326.26
43.Плівка п/ем п.2010.00200.00
44.Свердлошт.1131.25343.75
45.Замокшт.1110.00110.00
46.Брус 30х20м.п11006.407040.00
47.Стрічка малярнашт.234.0068.00
48.Клей Моментшт.488.00352.00
49.Сіліконшт.167.0067.00
Всього:44 574.28

Благодійність червень-липень 2018

№ з.п. Найменування Од. виміру Кіль- кість Ціна за одиницю Сума
1. Принтер шт. 1 4000.00 4000.00
2. Папір А-4 шт. 20 92.94 1858.80
3. Грамоти шт. 100 3.50 350.00
4. Папір А-4 шт. 9 12.00 108.00
5. Папки шт. 3 30.00 90.00
6. Скотч шт. 1 17.00 17.00
7. Кульки повітряні шт. 60 2.50 150.00
8. Файли А-4 пачка 5 45.00 225.00
9. Зошит А-4 шт. 5 28.00 140.00
10. Батарейки шт. 11 24.00 264.00
11. Мастило для бензокоси шт. 1 138.00 138.00
12. Бензин для бензокоси л 30 28.00 840.00
13. Кран ½ шт. 4 85.00 340.00
14. Букса ½ шт. 4 32.00 128.00
15. Вентиль ½ шт. 2 50.00 100.00
16. Манжет сантехнічний 70/32 шт. 2 10.00 20.00
17. Гнучкий шланг шт. 1 80.00 80.00
18. ДезТаб кг 1 330.00 330.00
19. Засіб для підлоги м-р Пропер пачка 4 28.75 115.00
20. Мило рідке для рук л 20 14.90 298.00
21. Засіб для скла м-р Мускул шт. 2 30.25 60.50
22. Порошок для чищення ГАЛА шт. 10 15.20 152.00
23. Засіб для чистки Доместос шт. 7 59.29 415.03
24. Полотно неткане пог.м 10 17.55 175.50
25. Мило рідке для миття підлоги л 15 28.85 432.75
26. Рукавички гумові пар 9 12.00 108.00
27. Пакети для сміття рул. 12 12.40 148.80
28. Рушник паперовий шт. 10 8.50 85.00
29. Білизна л 10 9.50 95.00
30. Різці токарні шт. 5 25.00 125.00
31. ПВА шт. 1 12.00 12.00
32. Свердло шт. 1 6.00 6.00
33. Ручка BL-FBP5-L шт. 1 72.25 72.25
34. Грунт для кераміки шт. 2 10.35 20.70
35. Серветка декупажна шт. 2 11.20 22.40
36. Сурік кг 5 36.00 180.00
37. Фарба сіра кг 8.4 40.00 336.00
38. Клей Момент шт. 1 18.00 18.00
39. Ліска для бензокоси м 45 8.90 400.50
40. Поріжок шт. 1 110.00 110.00
41. Кутівка декоративна шт. 1 33.00 33.00
42. Шпульеа для бензокоси «Павук» шт. 1 40.00 40.00
43. Панель МДФ шт. 300 117.60 35280.00
44. Скоба для панелей шт. 200 0.18 36.00
45. Куток декоративний шт. 200 15.81 3162.00
Всього: 51118.23

Благодійність травень 2018

№ з.п. Найменування Од. виміру Кіль- кість Ціна за одиницю Сума
1. Телевізор Strong шт. 1 7249.00 7249.00
2. Папір А-4 шт. 10 93.84 938.40
3. Зошит А-4 шт. 7 39.70 277.90
4. Обкладинка А-4 шт. 4 13.50 54.00
5. Файли пачка 2 40.50 81.00
6. Бейджик шт. 10 9.00 90.00
7. Журнал обліку робочого часу шт. 4 89.00 356.00
8. Грамоти шт. 100 3.00 300.00
9. Підставка для квітів шт. 1 680.00 680.00
10. Електроподувжувач шт. 1 182.00 182.00
11. Батарейка шт. 10 9.00 90.00
12. Кран пробковий шт. 4 90.00 360.00
13. Засіб для підлоги М-р Пропер шт. 4 28.25 113.00
14. Засіб для миття підлоги л 5 17.50 87.50
15. Засіб для скла М-р Мускул шт. 2 30.25 60.50
16. Засіб для чистки Доместос л 7 54.73 383.11
17. Чистячий порошок Гала шт. 8 15.20 121.60
18. Білизна л 10 10.96 109.60
19. Рушник паперовий шт. 8 8.00 64.00
20. Вапно кг 100 3.30 330.00
21. Полотно неткане пог.м 20 17.55 351.00
22. Мило рідке для миття рук л 15 13.00 195.00
23. Плівка п.е. пог.м 20 16.00 320.00
24. Клей ПВА кг 2 34.00 68.00
25. Пакети для сміття рул. 16 12.50 200.00
26. Клей для плитки СМ11 кг 2 7.50 15.00
27. Свердло для плитки шт. 1 42.00 42.00
28. Лопата штикова шт. 5 80.00 400.00
29. Емаль жовта кг 2.8 39.30 110.04
30. Емаль червона кг 2.8 39.30 110.04
31. Емаль біла кг 0.9 68.90 62.01
32. Куток декор 20х20 шт. 10 23.00 230.00
33. Вікномийка шт. 4 70.00 280.00
34. Рукавиці гумові пар 10 12.00 120.00
35. Рукавиці х.б. пар 3 7.00 21.00
36. Кість малярна шт. 4 9.00 36.00
37. Валік малярний шт. 3 15.00 45.00
Всього: 14 532.70

Благодійність квітень 2018

№ з.п. Найменування Од. виміру Кіль- кість Ціна за одиницю Сума
1. Папір А-4 шт. 10 96.78 967.80
2. Файли А4 щт. 1 41.00 41.00
3. Провод 2.0х1.5 м п. 10 9.50 95.00
4. Короб для провода 20х10 м п. 4 14.00 56.00
5. Ізоляційна стрічка шт. 1 15.00 15.00
6. Шаркран шт. 3 60.00 180.00
7. Пульки для тиру пачка 3 50.00 150.00
8. ДезТаб кг 1 330.00 330.00
9. Засіб для миття підлоги м-р Пропер шт. 6 28.25 169.50
10. Засіб для миття підлоги Розумниця л 15 10.60 159.00
11. Засіб для миття скла м-р Мускул шт. 4 30.25 121.00
12. Засіб для чистки сантехніки Доместос шт. 9 54.73 492.57
13. Сантрі-гель Юка шт. 4 24.65 98.60
14. Чистячий порошок Гала шт. 10 15.20 152.00
15. Білизна л 10 10.96 109.60
16. Мило рідке для миття рук л 15 14.37 215.55
17. Рукавички гумові пар 10 12.00 120.00
18. Пакети для сміття рул. 12 12.50 150.00
19. Рушник паперовий шт. 9 16.50 148.50
20. Серветки паперові пачка 10 20.52 205.20
21. Куток 20х20 шт. 6 23.00 138.00
22. Клемер, кріплення для панелей уп. 10 20.00 200.00
23. Плінтус м.п. 30 25.00 750.00
24. Лак кг 2.5 63.20 158.00
25. Валік шт. 1 20.00 20.00
26. Кість малярна шт. 3 11.00 33.00
27. Обої шт. 17 530.00 9010.00
Всього: 14285.32

Благодійність березень 2018

№ з.п. Найменування Од. виміру Кіль- кість Ціна за одиницю Сума
1. Відеокарта для комп'ютера шт. 1 400.00 400.00
2. Зошит А-4 шт. 10 42.00 420.00
3. Обкладинка А-4 шт. 27 15.00 405.00
4. Скоба №24 шт. 9 8.00 72.00
5. Скотч шт. 3 9.00 27.00
6. Клей канцелярський шт. 2 16.50 33.00
7. Папка шт. 5 20.00 100.00
8. Файли шт. 4 38.00 152.00
9. Швидкозшивач шт. 5 4.00 20.00
10. Прапор України шт. 2 60.00 120.00
11. Бейдж шт. 20 3.00 60.00
12. Кульки повітряні шт. 33 5.00 165.00
13. Папір А-4 шт. 10 96.78 967.80
14. Лампа LED шт. 1 32.00 32.00
15. Шнур DVI шт. 1 200.00 200.00
16. Засіб для миття підлоги л 15 10.60 159.00
17. Засіб для чистки Доместос шт. 9 53.80 484.20
18. Мило рідке для миття рук л 15 12.74 191.10
19. Порошок для чищення Гала шт. 10 15.20 152.00
20. Білизна л 10 10.96 109.60
21. Рушник паперовий шт. 6 16.00 96.00
22. Полотно неткане для миття підлоги м п. 10 18.22 182.20
23. М-р «Мускул» для миття вікон шт. 3 27.00 81.00
24. Пакети для сміття рул. 12 14.50 174.00
25. Засіб для чищення кранів шт. 2 34.50 69.00
26. ДезТаб шт. 1 330.00 330.00
27. Рукавички гумові пар 11 12.00 132.00
28. Замки врізні шт. 3 150.00 450.00
29. Піна монтажна шт. 1 100.00 100.00
30. Шпаклівка шт. 1 24.00 24.00
31. Викрутка шт. 1 70.00 70.00
32. Трос сантехнічний шт. 1 100.00 100.00
33. Саморізи шт. 300 0.35 105.00
34. Клей столярний шт. 1 18.50 18.50
35. Свердло шт. 13 2.50 32.50
36. Лак паркетний кг 2.5 68.80 172.00
Всього 6405.90

Лютий 2018

№ з.п. Найменування Од. виміру Кіль- кість Ціна за одиницю Сума
1. Файли шт. 2 49.00 98.00
2. Грамоти шт. 111 2.00 222.00
3. Папір А-4 газетний пачка 9 27.80 250.20
4. Диски шт. 3 6.50 19.50
5. Кармани файлові шт. 15 20.00 300.00
6. Ватман шт. 2 9.31 18.62
7. Скотч шт. 2 18.50 37.00
8. Книга обліку шт. 1 18.85 18.85
9. Клей ПВА 40мм шт. 1 5.85 5.85
10. Болт МВ шт. 50 1.00 50.00
11. Гайка М6 шт. 50 0.75 37.50
12. Шайба шт. 50 0.50 25.00
13. Колодка електрична шт. 1 55.00 55.00
14. Віник шт. 4 35.00 140.00
15. Фоторамка шт. 2 40.00 80.00
16. Порог декоративний 0.9м шт. 2 47.00 94.00
17. Фарба біла 0.9кг банка 1 43.00 43.00
18. Кість малярна шт. 2 25.00 50.00
19. ДезТаб, дезінфекційний засіб кг 1 320.00 320.00
20. «М-р Пропер» для миття підлоги пачка 5 29.45 147.25
21. Засіб для чистки сантехприборів «Доместос» шт. 8 33.80 270.40
22. Засіб для миття скла «М-р Мускул» шт. 3 29.40 88.20
23. Засіб для миття підлоги 5л шт. 1 73.74 73.74
24. Пакети для сміття рул. 9 14.60 131.40
25. Рушник паперовий 2рул уп. шт. 2 18.80 37.60
26. Мило рідке 5л шт. 1 55.00 55.00
27. Плитка квадро 400х400 кв. м 150 20.00 3000.00
5668.11

Січень 2018

Найменування Од. виміру Кіль- кість Ціна за одиницю Сума
1. Чашка шт. 100 17.00 1700.00
2. Тарілка глибока шт. 50 15.00 750.00
3. Тарілка мілка шт. 100 13.00 1300.00
4. Покриття для підлоги (лінолеум) м кв. 54 168.00 9072.00
Всього 12822.00

Грудень 2017

№ з.п. Найменування Од. виміру Кіль- кість Ціна за одиницю Сума
1. Стіл вчительський шт. 1 3780.00 3780.00
2. Грамоти шт. 115 2.50 287.50
3. Файли пачка 1 42.00 42.00
4. Підручники: Математика Англійська мова Природознавство Світова література Основи здоров'я Історія України Українська мова Інформатика Українська література екз. екз. екз. екз. екз. екз. екз. екз. екз. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 100.00 100.00 79.20 84.00 74.00 84.00 79.20 89.60 89.60 700.00 700.00 554.40 588.00 518.00 588.00 554.40 627.20 627.20
5. Лампа 18В шт. 14 60.00 840.00
6. Лампа 36 В шт. 5 20.00 100.00
7. Ізоляційна стрічка шт. 1 20.00 20.00
8. Шурупи шт. 4 0.60 2.40
9. Поріг дверний 90см шт. 1 54.00 54.00
10. Саморіз уп. 1 38.50 38.50
11. Лак паркетний кг 1.5 72.00 108.00
12. Валик для фарбування шт. 1 27.00 27.00
13. Свердло шт. 4 5.50 22.00
14. Піна монтажна шт. 1 133.00 133.00
15. Кромка ПВХ м 50 4.10 205.00
16. ДезТаб кг 1 327.00 327.00
17. Перчатки гумові пара 10 10.00 100.00
18. Рушник паперовий шт. 5 16.50 82.50
19. Пакети для сміття шт. 5 15.20 76.00
20. Миючий порошок для підлоги «Пропер» шт. 5 30.20 151.00
21. Миючий рідкий засіб для підлоги «Розумниця» л 10 10.60 106.00
22. Засіб для миття скла М-р Мускул шт. 4 36.60 146.40
23. Засб для чистки Доместос л 8 53.80 430.40
24. Мило рідке л 10 12.74 127.40
25. Чистячий порошок «Гала» шт. 10 15.20 152.00
26. Білизна л 5 9.30 46.50
27. Совок +щітка «Ледар» к-т 2 97.80 195.60
Всього: 12 057.40

Жовтень-Листопад 2017

№ з.п. Найменування Од. виміру Кіль- кість Ціна за одиницю Сума
1. Телевізор Blaupunkt 421731- GB-5B-FHKKV-BE шт. 1 7000.00 7000.00
2. Стіл кухонний шт. 4 1100.00 4400.00
3. Мийка кухонна шт. 1 1050.00 1050.00
4. Шафа навісна кухонна двустворчата шт. 4 800.00 3200.00
5. Шафа навісна кухонна одностворчата шт. 1 350.00 350.00
6. Фоторамка шт. 16 28.15 450.40
7. Папір А-4 шт. 10 91.50 915.00
8. Файли пачка 4 36.00 144.00
9. Грамоти шт. 40 2.50 100.00
10. Скотч шт. 1 20.00 20.00
11. Кульки повітряні шт. 100 1.80 180.00
12. Знак «Вигул собак заборонено» шт. 1 100.00 100.00
13. Знак «В'їзд заборонено» шт. 1 100.00 100.00
14. Кулі для тиру пачка 2 70.00 140.00
15. Батарейка шт. 1 25.35 25.35
15. Замок шт. 1 110.00 110.00
16. Клей шт. 1 10.00 10.00
17. Освіжувач повітря шт. 1 59.72 59.72
18. Перчатки х.б. пар 10 10.00 100.00
19. Граблі веєрні шт. 15 34.00 510.00
20. Перчатки гумові пар 10 12.00 120.00
21. Шар-кран шт. 3 70.00 210.00
22. Манжет для унітазу шт. 7 5.00 35.00
23. Кран шт. 2 30.00 60.00
24. ДезТаб кг 1 320.00 320.00
25. Пакети для сміття уп. 12 12.50 150.00
26. Засіб для миття підлоги /мило рідке/ л 10 16.80 168.00
27. Засіб для миття підлоги /порошок/ «Пропер» пачка 6 30.20 181.20
28. Мило рідке для миття рук л 10 12.74 127.40
29. Доместос л 8 53.80 430.40
30. Засіб для миття скла «М-р Мускул» шт. 3 36.60 109.80
31. Білизна л 5 9.30 46.50
32. Порошок для чищення ГАЛА шт. 10 15.20 152.00
Всього: 21 074.77

Вересень 2017

№ з.п. Найменування Од. виміру Кіль- кість Ціна за одиницю Сума
1. Лавиця ЛП-3 (4сидіння+3спинка) шт. 3 2400.00 7200.00
2. Папір А-4 шт. 25 85.10 2 127.50
3. Алфавітна книга шт. 2 120.00 240.00
4. Формуляр для бібліотеки шт. 100 3.00 300.00
5. Лампа LED шт. 6 67.50 405.00
6. Лампа люмінісцентна шт. 5 20.00 100.00
7. Короб для електропроводки шт. 87 12.50 1 087.50
8. Фільтр мережевой шт. 1 165.00 165.00
9. Ремінь для сверлильного верстата шт. 1 100.00 100.00
10. ДезТаб кг 1 320.00 320.00
11. Відро пластмасове шт. 6 20.00 120.00
12. Перчатки х.б. пар 10 7.50 75.00
13. Пакети для сміття рул. 5 12.50 62.50
14. Рушник паперовий шт. 3 16.50 49.50
15. Порошок «Пропер» шт. 6 30.50 183.00
16. Манжет сантехнічний 120/100 шт. 1 12.00 12.00
17. Кісті малярні шт. 39 9.40 366.60
18. Валики для фарбування шт. 32 15.00 480.00
19. Ручки для валиків шт. 3 6.50 19.50
20. ПВА л 5 27.50 137.50
21. Шурупи пачка 5 23.20 116.00
22. Клей універсальний шт. 10 33.60 336.00
23. Фарба чорна кг 0.9 53.00 47.70
24. Фарба жовта кг 8.4 53.00 445.20
25. Фарба бежева кг 5.6 41.00 229.60
26. Фарба жовто-коричнева кг 8.4 38.60 324.24
27. Фарба зелена кг 5.6 38.60 216.16
28. Колорекс шт. 3 22.00 66.00
29. Крейда кг 2 4.00 8.00
30 Замок шт. 2 18.00 36.00
31. Швидкий монтаж 6х60 пачка 10 32.00 320.00
32. Гвіздки пачка 8 21.00 168.00
33. Коло Атман 230х2.0 шт. 7 20.00 140.00
34. Шпаклівка Ротбанд кг 30 4.35 130.50
35. Моноліт 1кр. шт. 2 50.00 100.00
36. Грунтівка л 5 48.50 242.50
37. Кріплення для панелей пачка 2 25.00 50.00
38. СМ-11 мішок 2 95.00 190.00
39. Порожки для дверей шт. 7 68.00 476.00
40. Стрічка малярна шт. 11 32.00 352.00
41. Піна монтажна шт. 2 80.00 160.00
42. Електроди пачка 4 66.00 264.00
43. Вапно кг 10 9.50 95.00
44. Саморізи пачка 5 11.00 55.00
45. Скоби для кріплення панелей пачка 1 40.00 40.00
46. Пробки 6-30 пачка 5 10.00 50.00
47. Бур 6х110 шт. 2 20.00 40.00
47. Плінтус (2.7м п.) шт. 5 25.60 128.00
49. Фурнітура для плінтуса шт. 21 5.00 105.00
50. Плівка будівельна шт. 10 14.00 140.00
Всього 18621.50

Липень-Серпень 2017

№ з.п. Найменування Од. виміру Кіль- кість Ціна за одиницю Сума
1. Папір А-4 пачка 31 77.88 2414.28
2. Алфавітна книга шт. 3 120.00 360.00
3. Книжки для читання на англійській мові шт. 7 35.00 245.00
4. Кармани файлові шт. 25 20.00 500.00
5. Файли шт. 11 39.00 429.00
6. Папір кольровий пачка 3 86.00 258.00
7. Папка сегрегатор шт. 19 43.80 832.20
8. Скотч шт. 4 25.00 100.00
9. Папка для файлів шт. 10 4.00 40.00
10. Жалюзі аплікаційні м кв. 50 674.40 33720.00
11. Бензин для бензокоси л 43 24.00 1032.00
12. Масло для бензокоси шт. 1 129.00 129.00
13. Доместос шт. 9 29.00 261.00
14. Сода кальцинована шт. 4 14.50 58.00
15. Мило рідке для миття підлоги л 10 11.60 116.00
16. Мило рідке для миття рук л 10 15.00 150.00
17. Сантрі-гель шт. 2 56.50 113.00
18. Гала для чищення сантехніки шт. 4 15.00 60.00
19. Sama для чищення сантехніки шт. 2 22.00 44.00
20. «Чистий дім» - гель для знищення мурав'їв шт. 1 28.00 28.00
21. Перчатки гумові пар 12 12.00 144.00
22. Рушник паперовий шт. 8 8.10 64.80
23. Білизна л 5 9.50 47.50
24. Пакети для сміття рул. 6 14.50 87.00
25. Гнучкий шланг шт. 3 75.00 225.00
26. Шланг до компресора м п. 20 35.00 700.00
27. Решітка вентиляційна шт. 30 60.00 1800.00
28. Грунтівка л 10 44.00 440.00
29. Свердло шт. 7 24.00 168.00
30. Швидкий монтаж пачка 15 30.00 450.00
31. Клей ПВА л 8.5 31.00 263.50
32. Клей для шпалер пачка 9 58.00 522.00
33. Кутівка алюмінієва шт. 92 8.00 736.00
34. Шпаклівка фінішна мішок 12 100.00 1200.00
35. Шпаклівка стартова мішок 15 116.00 1740.00
36. Хрестики кріплення пачка 10 40.00 400.00
37. Стрічка малярна шт. 7 32.00 224.00
38. Сіточка затирочна шт. 20 3.25 65.00
39. Кісточка малярна шт. 3 8.00 24.00
40. Валик для фарбування шт. 14 20.50 287.00
41. Валік для фарбування велюр. шт. 2 7.50 15.00
42. Олифа л 10 35.40 354.00
43. Фарба біла (2.8кг) кг 14 42.85 599.90
44. Фарба чевоно-коричнева кг 138 35.80 4940.40
45. Фарба зелена кг 75 37.90 2842.50
46. Фарба бежева кг 2.8 49.30 138.04
47. Фарба жовта кг 1 53.00 53.00
48. Кріплення для панелей МДФ пачка 2 25.50 51.00
49. Подовжувач електричний шт. 1 100.00 100.00
50. Сітка рабиця 50х50 м/п 30 22.80 684.00
51. Плівка п/е м/п 10 18.00 180.00
52. Шпаклівка кг 90 4.15 373.50
53. Крейда кг 4 4.50 18.00
54. Шуруп 60d шт. 262 0.35 91.70
55. Коло алмазне 230х20 шт. 7 24.00 168.00
56. Болт/гайка 14х80 к-т 12 5.56 66.72
57. Клей «Універсал» пачка 18 50.00 900.00
58. Кісті малярні шт. 11 8.00 88.00
59. Гвіздки 20мм пачки 10 7.00 70.00
60. Шурупи 35мм пачки 5 15.20 76.00
61. Стартова полоса 8мм м/п 21 5.00 105.00
62. Грунтівка л 10 48.40 484.00
63. Колор для водоемульсійної фарби шт. 25 22.00 550.00
64. Брус м/п 330 4.00 1320.00
65. Електроди кг 4 30.00 120.00
Всього 64866.04

Червень 2017

Оприбутковано матеріальні цінності

№ з.п. Найменування Од. виміру Кіль- кість Ціна за одиницю Сума
1. Столи учнівські шт. 16 650.00 10400.00
2. Стільці учнівські шт. 32 200.00 6400.00
3. Прапор державний шт. 3 52.00 156.00
4. Грамоти шт. 55 2.50 137.50
5. ДезТаб шт. 1 320.00 320.00
6. Засіб для миття підлоги /5л/ шт. 2 75.00 150.00
7. Мило рідке /5л/ шт. 3 75.00 225.00
8. Доместос шт. 7 41.00 287.00
9. М-р Мускул шт. 3 31.00 93.00
10. Порошок Макс шт. 4 12.00 48.00
12. Сантрі-гель шт. 2 28.50 57.00
13. Сода кальцинована шт. 3 14.00 42.00
14. Білизна шт. 5 6.00 30.00
15. Рушник паперовий шт. 6 15.50 93.00
16. Пакети для сміття шт. 11 13.50 148.50
17. Перчатки гумові пар 12 12.00 144.00
18. Бензин для бензокоси л 30 23.50 705.00
19. Ліска для бензокоси м п. 9 2.50 22.50
20. Тяпки шт. 4 25.00 100.00
21. Колір для фарбування шт. 2 20.00 40.00
22. Круг точильний шт. 1 40.00 40.00
23. Бар’єр паркувальний шт. 1 520.00 520.00
24. Ураган Форте шт. 3 70.00 210.00
25. Перчатки х.б. пар 10 8.00 80.00
26. Щітка для миття вікон шт. 2 55.00 110.00
27. Замок шт. 1 54.00 54.00
28. Стрічка малярна шт. 1 14.00 14.00
29. ПВА кг 2.5 28.00 70.00
30. Фарба біла кг 16.8 46.00 772.80
31. Фарба блакитна кг 42 42.50 1785.00
32. Фарба світло-сіра кг 40 42.50 1 700.00
33. Фарба жовто-коричнева кг 16.8 37.95 637.56
34. Фарба синя кг 16.8 43.25 726.60
35. Уайт-спіріт л 5 26.00 130.00
36. Гайка 3/4 шт. 4 7.00 28.00
37. Кран ¾ шт. 1 50.00 50.00
38. Батарейки шт. 14 13.65 191.10
39. Стрічка ізоляційна шт. 1 12.00 12.00
40. Кабель електричний м п. 6 10.00 60.00
41. Розетка шт. 1 32.50 32.50
Всього 26 822.06

Травень 2017

Оприбутковано матеріальні цінності

№ з.п. Найменування Од. виміру Кіль- кість Ціна за одиницю Сума
1. Папір А-4 шт. 10 76.80 768.00
2. Файли А-4 шт. 7 39.00 273.00
3. Папка шт. 22 5.00 110.00
4. Закладки канцелярські шт. 61 1.00 61.00
5. Грамота шт. 75 2.00 150.00
6. Конверти шт. 35 3.65 127.75
7. Бейджики шт. 50 3.75 187.50
8. Батарейка шт. 6 11.80 70.80
9. Гранбукса шт. 2 38.00 76.00
10. Шар-кран шт. 1 55.00 55.00
11. Кран ¾ шт. 2 80.00 160.00
12. Пульвелізатор шт. 1 12.77 12.77
13. ПВА л 1 27.00 27.00
14. Замок шт. 1 110.00 110.00
15. Кість малярна шт. 22 4.50 99.00
16. Шайба 5х15 шт. 42 0.70 29.40
17. Пакети для сміття шт. 8 12.90 103.20
18. Вапно мішок 2 102.50 205.00
19. Морилка (0.34кг) шт. 1 20.00 20.00
20. Фарба жовта (2.8кг) банка 3 110.00 330.00
21. Фарба синя (0.9кг) банка 1 40.00 40.00
22. Фарба червона-коричнева (2.8кг) банка 4 113.00 452.00
23. Фарба сіра (2.8кг) банка 2 115.00 230.00
24. Фарба червона (2.8кг) банка 2 120.00 240.00
25. Фарба водоемульсійна (14кг) відро 20 230.00 4600.00
26. Фарба зелена (50кг) відро 1 1 850.00 1 850.00
27. Лан паркетний (2.5кг) шт. 12 130.00 1 560.00
28. Валик малярний шт. 5 17.00 85.00
29. Бензин л 10 23.50 235.00
30. Масло для коси л 1 66.00 66.00
31. ДезТаб шт. 1 320.00 320.00
32. Сантри-гель шт. 2 27.00 54.00
33. «Кріт» для труб шт. 6 17.00 102.00
34. Сода кальцинована пачка 4 17.50 70.00
35. Мило рідке л 15 11.50 172.50
36. М-р «Мускул» для вікон шт. 4 29.00 116.00
37. Білизна л 10 7.30 73.00
38. Доместос шт. 7 24.50 171.50
39. Засіб для чищення «Гала» шт. 8 11.70 93.60
40. Перчатки гумові пар 12 12.00 144.00
41. Рушник паперовий шт. 6 8.00 48.00
Всього 13698.02

Квітень 2017

Оприбутковано матеріальні цінності

№ з.п. Найменування Од. виміру Кіль- кість Ціна за одиницю Сума
1. Гвинтівка пневматична шт. 1 2150.00 2150.00
2. Банер шт. 1 1500.00 1500.00
3. Конверт шт. 25 2.00 50.00
4. Файли пачка 5 41.00 205.00
5. Папір А-3 шт. 4 2.00 8.00
6. Олівець леючий шт. 3 25.00 75.00
7. Кульки шт. 25 2.00 50.00
8. Скотч шт. 2 8.00 16.00
9. Фломастер шт. 3 20.00 60.00
10. Листівка шт. 5 9.45 47.25
11. Папір А4 шт. 10 76.80 768.00
12. Батарейка шт. 6 11.80 70.80
13. Знаки електробезпеки шт. 7 8.10 56.70
14. Цемент (50кг) мішок 9 85.00 765.00
15. Пісок м куб 1 379.50 379.50
16. Грунт-концентрат л 5 34.00 170.00
17. Затирка для плитки шт. 9 65.00 585.00
18. Хрестики для накладання плитки уп. 7 6.50 45.50
19. Кисті малярні шт. 2 4.50 9.00
20. Шпаклівка кг 10 5.00 50.00
21. Кран шт. 1 65.00 65.00
22. Сифон шт. 1 70.00 70.00
23. Хомут сантехнічний шт. 7 13.00 91.00
24. Кріплення сантехнічне шт. 4 15.00 60.00
25. Силікон шт. 1 60.00 60.00
26. П'єдестал під рукомийник шт. 4 380.00 1520.00
27. ДезТаб шт. 1 320.00 320.00
28. Засіб для миття вікон шт. 4 28.00 112.00
29. Доместос шт. 10 48.00 480.00
30. Засіб для миття підлоги л 15 12.30 184.50
31. Забіб для чищення сантехніки Гала шт. 10 14.90 149.00
32. Засіб для підлоги Прпер шт. 4 29.45 117.80
33. Мило рідке л 15 11.60 174.00
34. Білизна л 10 5.80 58.00
35. Рукавиці х/б пар 10 5.16 51.60
36. Перчатки гумові пар 12 12.00 144.00
37. Рушник паперовий шт. 14 7.80 109.20
38. Пакети для сміття рул. 25 14.25 356.25
39. Серветки столові пак 20 20.50 410.00
40. Віник шт. 3 23.40 70.20
Всього 11 663.30

Березень 2017

Оприбутковано матеріальні цінності

№ з.п. Найменування Од. виміру Кіль- кість Ціна за одиницю Сума
1. Зошит А-4 шт. 3 27.00 81.00
2. Ручки шт. 2 2.50 5.00
3. Скоби №24 шт. 3 9.00 27.00
4. Файли А-4 шт. 3 39.00 117.00
5. Папір А-4 шт. 10 74.34 743.40
6. Вимикач шт. 1 35.00 35.00
7. Заглушки шт. 5 5.50 27.50
8. Валик малярний шт. 1 34.00 34.00
9. Замок шт. 1 34.00 34.00
10. Перчатки х.б. пара 10 8.50 85.00
11. Куток ПВХ 20х20 шт. 140 18.00 2520.00
12. Будівельна суміш Момент 25кг мішок 14 89.00 1 246.00
13. Клей шт. 1 6.00 6.00
14. Плінтус 65мм п.м 250 11.00 2750.00
15. Дюб.-шуруп пачка 1 19.00 19.00
16. Хрестик для плитки пачка 3 7.00 21.00
17. Клин для плитки пачка 3 16.00 48.00
18. Лезо для ножика шт. 10 0.90 9.00
19. Лист гіпсокартон шт. 9 100.00 900.00
20. Церезит СМ/11 25кг мішок 6 79.00 474.00
21. Клеюча суміш Кнауф 30кг мішок 7 104.00 728.00
22. Профіль CD шт. 2 31.50 63.00
23. Силикон шт. 2 21.00 42.00
24. Брус 20х30 пог.м 600 4.30 2580.00
25. Панель МДФ м кв. 326.31 78.00 25452.18
26. ДезТаб шт. 1 320.00 320.00
27. Губка кухонна шт. 4 2.75 11.00
28. Перчатки гумові пара 5 13.00 65.00
29. Рушник паперовий шт. 6 23.00 138.00
30. Пакети для сміття рул. 12 11.40 136.80
31. Сода кальцинована шт. 9 10.30 92.70
32. Доместос шт. 8 27.50 220.00
33. Засіб для підлоги «Пропер» шт. 4 29.46 117.84
34. Мило рідке 5л шт. 2 50.04 100.08
35. Засіб для миття підлоги5л шт. 2 44.22 88.44
36. Пральний порошок Лотос шт. 4 12.06 48.24
Всього 39385.18

Лютий 2017

Оприбутковано матеріальні цінності

№ з.п. Найменування Од. виміру Кіль- кість Ціна за одиницю Сума
1. Файли шт. 2 49.00 98.00
2. Грамоти шт. 111 2.00 222.00
3. Папір А-4 газетний пачка 9 27.80 250.20
4. Диски шт. 3 6.50 19.50
5. Кармани файлові шт. 15 20.00 300.00
6. Ватман шт. 2 9.31 18.62
7. Скотч шт. 2 18.50 37.00
8. Книга обліку шт. 1 18.85 18.85
9. Клей ПВА 40мм шт. 1 5.85 5.85
10. Болт МВ шт. 50 1.00 50.00
11. Гайка М6 шт. 50 0.75 37.50
12. Шайба шт. 50 0.50 25.00
13. Колодка електрична шт. 1 55.00 55.00
14. Віник шт. 4 35.00 140.00
15. Фоторамка шт. 2 40.00 80.00
16. Порог декоративний 0.9м шт. 2 47.00 94.00
17. Фарба біла 0.9кг банка 1 43.00 43.00
18. Кість малярна шт. 2 25.00 50.00
19. ДезТаб, дезінфекційний засіб кг 1 320.00 320.00
20. «М-р Пропер» для миття підлоги пачка 5 29.45 147.25
21. Засіб для чистки сантехприборів «Доместос» шт. 8 33.80 270.40
22. Засіб для миття скла «М-р Мускул» шт. 3 29.40 88.20
23. Засіб для миття підлоги 5л шт. 1 73.74 73.74
24. Пакети для сміття рул. 9 14.60 131.40
25. Рушник паперовий 2рул уп. шт. 2 18.80 37.60
26. Мило рідке 5л шт. 1 55.00 55.00
27. Плитка квадро 400х400 кв. м 150 20.00 3000.00
5668.11

Січень 2017

Оприбутковано матеріальні цінності

№ з.п. Найменування Од. виміру Кіль- кість Ціна за одиницю Сума
1. Грамота шт. 40 2.00 80.00
2. Зошит А-4 шт. 1 34.00 34.00
3. Папір А-4 шт. 1 10.00 10.00
4. Обкладинка шт. 2 12.00 24.00
5. Новорічні прикраси к-т 1 405.65 405.65
6. Скоба канцелярська пачка 1 25.20 25.20
7. Ватман лист 15 4.00 60.00
8. Папір для пакування шт. 10 8.00 80.00
9. Батарейка шт. 8 14.76 118.08
10. Шари новорічні шт. 4 43.16 172.64
11. Новорічні запрошення шт. 7 9.95 69.65
12. Гусак сантехнічний шт. 1 100.00 100.00
13. ДезТаб кг 1 320.00 320.00
14. М-р Пропер шт. 4 29.45 117.80
15. Мило рідке (5л) шт. 2 45.60 91.20
16. Пакети для сміття рул. 10 10.40 104.00
17. Засіб Доместос шт. 8 26.95 215.60
18. Засіб Гала шт. 8 17.55 140.40
19. Засіб для скла шт. 1 27.90 27.90
20. Білизна 0.9л шт. 10 9.90 99.00
21. Рушник паперовий шт. 10 8.25 82.50
22. Перчатки гумові пар 10 12.00 120.00
23. Плінтус 2.5 м шт. 22 27.00 594.00
24. Кутівка для плінтуса шт. 84 4.00 336.00
25. Замок шт. 1 50.00 50.00
26. Саморіз шт. 300 0.19 57.00
27. Цемент мішок 8 105.00 840.00
28. Клей Момент мішок 14 88.00 1 232.00
29. Клин для плитки уп. 10 5.50 55.00
30. Алебастр мішок 1 95.00 95.00
31. Круг алмазний шт. 2 55.00 110.00
32. Грунтівка л 5 52.00 260.00
33. Пластифікатор л 5 30.00 150.00
34. Затирка для плитки (2кг) шт. 6 64.00 384.00
35. Плитка для підлоги м кв. 65 20.00 1300.00
36. Шпатлівка мішок 3 103.00 309.00
37. Сітка для затирання шт. 5 3.50 17.50
38. Обої рул. 18 480.00 8 640.00
39. Клей для обоїв шт. 20 50.00 1 000.00
40. Колор для фарбування обоїв шт. 45 16.00 720.00
41. Світильник шт. 1 100.00 100.00
42. Валік шт. 1 25.00 25.00
Всього 18772.12

Разом на суму: вісімнадцять тисяч сімсот сімдесят дві гривні 12 копійок.

Грудень 2016

Оприбутковано матеріальні цінності

№ з.п. Найменування Од. виміру Кіль- кість Ціна за одиницю Сума
1. Шкільна дошка магнітна шт. 1 1540.00 1540.00
2. Дошка шкільна шт. 1 3625.00 3625.00
3. Стіл для вчителя шт. 1 850.00 850.00
4. Крісло для вчителя шт. 1 870.00 870.00
5. Магнітофон BAND б.в. шт. 1 200.00 200.00
6. Стенди шт. 5 200.00 1000.00
7. Лампи шт. 6 250.00 1000.00
8. Стіл кутовий з навісною шафою к-т 1 3600.00 3600.00
9. Плитка ОНІКС м кв. 78 20.00 1560.00
10. Плитка ОНІКС м кв. 90 25.00 2250.00
11. Папір А-4 шт. 10 76.14 761.40
12. Файлові кишені шт. 10 25.00 250.00
13. Файли шт. 3 40.80 122.40
14. Файли А-3 шт. 4 2.00 8.00
15. Папки для файлів шт. 3 4.00 12.00
16. Обкладинки шт. 2 5.00 10.00
17. Ручки шт. 3 2.50 7.50
18. Папір газетний пачка 1 10.00 10.00
19. Папір кольоровий пачка 1 65.00 65.00
20. Скотч уп. 5 57.08 285.40
21. Батарейка шт. 1 8.00 8.00
22. Ел. подовжувач шт. 1 100.00 100.00
23. Ручка для дверей шт. 1 85.00 85.00
23. Крючки шт. 2 20.00 40.00
24. Куток МДФ шт. 20 24.00 480.00
25. Скоби пачка 3 4.00 12.00
26. Пінопласт лист 20 10.00 200.00
27. Фарба голуба /2.8 кг/ банка 2 95.00 190.00
28. Фарба біла /0.9 кг/ банка 1 40.00 40.00
29. Уайт-спіріт л 2 23.00 46.00
30. Стрічка малярна шт. 4 32.00 128.00
31. Валик шт. 1 27.00 27.00
32. Гвіздки пачка 1 10.00 10.00
33. Повітряні кульки шт. 68 2.00 136.00
34. Перчатки х\б пара 11 8.00 88.00
35. Перчатки гумові пара 10 12.00 120.00
36. Пакети для сміття шт. 18 10.40 187.20
37. Рушник паперовий шт. 10 14.00 140.00
38. Засіб чистячий «Сіф» шт. 3 30.80 92.40
39. Мило рідке л 10 13.00 130.00
40. Порошок «Пропер» пачка 4 38.50 154.00
41. Засіб «Доместос» шт. 8 44.00 352.00
42. Губка кухонна уп. 2 6.05 12.10
43. Порошок «Гала» пачка 10 14.80 148.00
44. ДезТаб засіб дезінфікуючий кг 1 320.00 320.00
45. Шланг сантехнічний шт. 2 40.00 80.00
46. Шаркран шт. 4 60.00 240.00
47. Кран ½ шт. 2 40.00 80.00
48. Гусак сантехнічний шт. 1 100.00 100.00
49. Гранбукса шт. 4 30.00 120.00
50. Кріплення для унітазу шт. 1 20.00 20.00
Всього 22 412.40

Листопад 2016

Оприбутковано матеріальні цінності

№ з.п. Найменування Од. виміру Кіль- кість Ціна за одиницю Сума
1. Телевізор LG шт. 1 11592.00 11592.00
2. Проектор Acer X шт. 1 12500.00 12500.00
3. Екран моторизирований Lumi PSAC 120 шт. 1 3486.00 3486.00
4. БФП Samsung шт. 1 3070.00 3070.00
5. Папір А-4 шт. 20 63.03 1260.60
6. Файли пачка 5 40.00 200.00
7. Грамоти шт. 30 2.00 60.00
8. Папір кольоровий шт. 100 0.60 60.00
9. Ручка шт. 3 5.00 15.00
10. Скоби для степлера пачка 3 9.00 27.00
11. Пульки для тиру 36/60 пачка 5 8.00 40.00
12. Вимикач електричний шт. 1 50.00 50.00
13. Клей шт. 1 17.00 17.00
14. Профіль для підлоги щт. 1 29.00 29.00
15. Піна монтажна шт. 3 75.00 225.00
16. Саморіз шт. 222 0.09 19.88
17. Муфта d 110 шт. 1 25.00 25.00
18. Манжет сантехнічний шт. 2 10.00 20.00
19. Тапер сантехнічний шт. 1 30.00 30.00
20. Куток сантехнічний 110/50 шт. 1 25.00 25.00
21. ДезТаб (засіб дезінфкуючий) кг 1 320.00 320.00
22. Засіб для миття підлоги шт. 3 29.45 88.35
23. Мило рідке /5л/ шт. 2 37.10 74.20
24. Пакети для сміття шт. 8 10.40 83.20
25. Засіб для чистки Доместос шт. 7 29.40 205.80
26. Порошок «Гала» шт. 6 12.95 77.70
27. Перчатки гумові пара 10 12.00 120.00
Всього 33 720.73

Жовтень 2016

Оприбутковано матеріальні цінності

Найменування Од. виміру Кіль- кість Ціна за одиницю Сума
Компютер LG к-т 1 5400.00 5400.00
Мікрофони SHURE SU -2070 шт. 2 2400.00 4800.00
Стіл вчительський шт. 1 2070.00 2070.00
Стіл учнівський шт. 2 411.00 822.00
Стільці учнівські шт. 4 220.00 880.00
Стіл аудиторний шт. 1 460.00 460.00
Стілець «Кадет» шт. 2 45.00 490.00
Дошка учнівська шт. 1 3665.00 3665.00
Пульки для тиру 36/60 пачка 5 8.00 40.00
Папір А-4 шт. 10 78.72 787.20
Файли пачка 7 40.00 280.00
Грамоти шт. 30 2.00 60.00
Папір кольоровий шт. 100 0.60 60.00
Ручка шт. 3 5.00 15.00
Скоби для степлера пачка 3 9.00 27.00
Вимикач електричний шт. 1 50.00 50.00
Клей шт. 1 17.00 17.00
Профіль для підлоги щт. 1 29.00 29.00
Піна монтажна шт. 3 75.00 225.00
Саморіз шт. 222 0.09 19.88
Ножовка шт. 1 100.00 100.00
Набір ключів шт. 1 160.00 160.00
Набір для праці по дереву шт. 1 40.00 40.00
Набір слюсарний шт. 1 75.00 75.00
Добриво для квітів пачка 1 43.62 43.62
ДезТаб кг 1 320.00 320.00
Засіб для підлоги шт. 3 29.45 88.35
Мило рідке /5л/ шт. 2 37.10 74.20
Пакети для сміття шт. 5 10.40 52.00
Засіб для чистки Доместос шт. 7 29.40 205.80
Порошок «Гала» шт. 6 12.95 77.70
Стіл комп'ютерний шт. 1 505.00 505.00
Відро пластмасове шт. 1 16.14 16.14
Мило господарче шт. 3 4.92 14.76
Всього: 21969,65

Вересень 2016


Оприбутковано матеріальні цінності - 0

Серпень 2016
Оприбутковано матеріальні цінності

Найменування Од. виміру Кіль- кість Ціна за одиницю Сума
Стіл учнівський одномістний шт. 16 311.00 4976.00
Стілець учніський «Універсал» шт. 17 233.00 3961.00
Дошка учнівська шт. 1 1350.00 1350.00
Стінка меблева: шафа книжкова, шафа для одягу к-т 1 4330.00 4330.00
Двері шт. 5 4220.00 21100.00
Бейджики шт. 20 2.80 56.00
Калькулятор шт. 1 210.00 210.00
Папір А-4 кольровий пачка 1 73.00 73.00
Зошит канцелярський шт. 7 20.25 141.75
Папка канцелярська шт. 5 4.00 20.00
Файли шт. 1 40.00 40.00
Скотч шт. 1 20.00 20.00
Фарба штемпельна шт. 2 20.00 40.00
Гусак сантехнічний шт. 1 100.00 100.00
Шланги сантехнічні к-т 1 80.00 80.00
Змішувач сантехнічний шт. 6 500.00 3000.00
Бензин для бензокоси л 20 21.50 430.00
Куток гнучкий МДФ шт. 50 22.00 1100.00
Плінтус м п. 5 8.00 40.00
Цемент (мішок 25кг) шт. 2 41.00 82.00
Клей ПВА (0.5 л) шт. 3 18.00 54.00
Шпаклівка (мішок 25 кг) шт. 2 102.00 204.00
КМЦ пачка 8 23.50 188.00
Утримувач для паперових рушників шт. 2 24.00 48.00
Стрічка малярна шт. 9 40.00 360.00
Мило рідке л 5 13.00 65.00
Перчатки гумові пара 10 12.00 120.00
Засіб для чищення Доместос шт. 4 51.50 206.00
Пакети для сміття рулон 4 11.50 46.00
Жалюзі вертикальні м кв. 20 233.50 4670.00
Столи учнівські шт. 15 421.00 6315.00
Стіл комп'ютерний шт. 1 505.00 505.00
Вікна шт. 3 4667.00 14001.00
Журнал обліку роботи гуртка шт. 10 20.00 200.00
Рамка для грамот шт. 3 53.00 159.00
Грамота шт. 20 2.00 40.00
Ручки шт. 6 2.90 17.40
Зошит А-4 шт. 1 14.00 14.00
Сертифікат шт. 1 50.00 50.00
Папір А-4 шт. 10 78.72 787.20
Рушник декоративний шт. 4 35.00 140.00
Стрічка атласна м п. 6 5.00 30.00
Валик шт. 3 14.35 43.05
Колор шт. 1 18.00 18.00
Фарба біла (відро 12л) шт. 1 450.00 450.00
Клей ПВА л 1 38.00 38.00
Пісок мішок 1 21.00 21.00
Щебінь мішок 1 24.00 24.00
Цемент мішок 1 48.00 48.00
Флізелін рулон 1 612.00 612.00
Шуруп універсальний шт. 20 0.20 4.00
Свердло №№ 3-10.5 шт. 9 11.70 105.30
Шар.кран шт. 1 70.00 70.00
Гран.букса шт. 3 30.00 90.00
Манжет для унітазу шт. 8 5.00 40.00
Рушник паперовий уп. 15 17.30 259.50
Серветка паперова пачка 17 25.00 425.00
Перчатки х.б. пара 6 6.00 36.00
Перчатки гумові пара 10 12.00 120.00
Пакети для сміття рулон 20 10.50 210.00
Рідке мило (5л) шт. 2 39.90 79.80
Засіб для миття скла (5л) шт. 1 74,84 74.84
Засіб для чистки сантехприборів «Доместос» шт. 7 29.37 205.59
Мило господарче шт. 3 4.92 14.76
Швабра дерев'яна шт. 1 18.18 18.18
Відро пластмасове шт. 1 16.14 16.14
Губка кухонна шт. 10 1.21 12.10
Пульверизатор шт. 1 12.00 12.00
Стіл 2-х місний шт. 14 431.00 6034.00
Стілець «Кадет» шт. 28 282.00 7896.00
Посуд для їдальні: тарілки шт. 200 9.25 1850.00
Посуд для їдальні: стакани шт.. 200 9.50 1900.00
Емаль жовто-коричнева /2.8 кг/ банка 24 78.95 1894.80
Емаль сіра /2.8 кг/ банка 19 79.98 1519.62
Емаль блакитна /2.8 кг/ банка 16 81.32 1301.12
Водоемульсійна фасадна /14 л/ відро 1 20.00 20.00
Емаль сіра /50 кг/ бочка 1 1284.22 1284.22
Емаль біла /2.8 кг/ банка 13 88.44 1149.72
Емаль червоно-коричнева /2.8 кг/ банка 10 78.95 789.50
Бензин л 35 21.50 752.50
Куток гнучкий МДФ шт. 20 26.00 520.00
Пакети для сміття рулон 16 15.00 240.00
Емаль жовта /2.8 кг/ банка 3 97.01 291.03
Емаль зелена /2.8 кг/ банка 4 87.41 349.64
Емаль червона /2.8 кг/ банка 1 94.74 94.74
Ліска для бензокоси шт. 1 40.00 40.00
Усього 100343.50

Липень 2016

Оприбутковано матеріальні цінності - 0

Червень 2016

Оприбутковано матеріальні цінності

Найменування Од. виміру Кіль- кість Ціна за одиницю Сума
Двері у кабінети шт. 7 3100.00 21700.00
Емаль червоно-коричнева /50 кг/ бочка 2 1263.17 2526.34
Лак паркетний /2.3 кг/ банка 6 93.91 563.46
Гвіздки пачка 3 16,22 48,66
Усього 24838,46

Травень 2016
Оприбутковано матеріальні цінності - 0

Квітень 2016

Оприбутковано матеріальні цінності

Найменування Од. виміру Кіль- кість Ціна за одиницю Сума
Книга обліку і видачі атестатів шт. 2 32.00 64.00
Папір А-4 шт. 17 81.00 1377.00
Ручка шт. 1 8.50 8.50
Папка швидкозшивач шт. 20 4.00 80.00
Папір кольоровий шт. 2 46.00 92.00
Файли А-4 шт. 2 39.50 79.00
Грамоти шт. 126 2.50 315.00
Бейджик шт. 10 3.00 30.00
Диски шт. 20 10.00 200.00
Засіб для знищення трави «Ураган» шт. 2 45.00 90.00
Картруж d 35 шт. 1 38.00 38.00
Засіб для дезіцнфекції ДезТаб кг 2 320.00 640.00
Сантрі-гель шт. 2 30.00 60.00
Засіб АСС шт. 1 31.50 31.50
Мило рідке туалетне л 15 10.20 153.00
Мило рідке господарче л 10 13.00 130.00
Рідина для миття вікон шт. 2 26.00 52.00
Перчатки гумові пара 10 12.00 120.00
Перчатки х/б пара 5 5.88 29.40
Вікномийки шт. 3 50.00 150.00
Засіб для підлоги «Пропер» пачка 5 23.46 117.30
Засіб для чистки «Доместос» шт. 9 26.94 242.96
Порошок «Лотос» пачка 10 10.56 105.60
Чистячий порошок «Гала» шт. 8 12.12 96.96
Губка для чищення уп. 1 11.70 11.70
Рушник паперовий рул. 5 14.34 71.70
Пакети для сміття рулон 17 10.50 178.50
Сітка – рабиця 10 м п. рулон 2 220.00 440.00
Електроди пачка 2 57.00 114.00
Клей для обоїв пачка 2 37.00 74.00
Цемент ПЦ 500 /50 кг/ мішок 14 98.00 1372.00
Шпаклівка /30 кг/ мішок 2 102.00 204.00
Щебінь /0.03 м куб./ мішок 6 23.00 138.00
Кість макловиця шт. 5 21.00 105.00
Кість флейцева шт. 10 3.40 34.00
Валик ворсистий шт. 1 13.02 13.02
Валик синтетичний шт. 2 17.00 34.00
Фарба жовта 2.8 кг банка 1 95.00 96.00
Фарба сіра 2.8 кг банка 5 90.00 450.00
Фарба біла 2.8 кг банка 2 95.00 190.00
Фарба голуба 2.8 кг банка 3 90.00 270.00
Фарба синя 2.8 кг банка 1 90.00 90.00
Фарба красно-коричнева 2.8 кг банка 1 86.00 86.00
Набір кісточок шт. 3 38.50 115.50
Ванночка шт. 1 8.00 8.00
Профіль для підлоги 0.9 м п. шт. 2 30.00 60.00
Шпінгалет торцовий на двері шт. 1 40.00 40.00
Стільці учнівські шт. 30 170.00 5100.00
Парта учнівська, 2 стільці к-т 1 1 010.00 1010.00
Папір А-4 шт. 10 81.84 818.40
Фаили А-4 шт. 2 38.00 76.00
Картон шт. 2 8.00 16.00
Папка для файлів шт. 12 4.00 48.00
Грамота шт. 40 2.00 80.00
Ватман лист 6 5.00 30.00
Рушник паперовий шт. 12 12.50 150.00
Освіжувач повітря шт. 6 25.00 150.00
Тяпка шт. 1 30.00 30.00
Ручка сантехнічна шт. 1 50.00 50.00
Атоксил шт. 2 6.97 13.94
Магнія сульфат шт. 3 1.40 4.20
Дибазол шт. 1 17.65 17.65
Шпрц шт. 20 1.53 30.60
Ауридексан уп. 1 17.17 17.17
Бесалрл пачка 1 21.60 21.60
Бинт стерил. шт. 10 4.99 49.90
Боро плюс шт. 1 28.64 28.64
Вазєліновоє масло шт. 1 8.24 8.24
Валидол шт. 2 3.00 6.00
Вата шт 2 13.27 26.54
Ватні палички пачка 1 12.99 12.99
Глюкоза р-р шт. 1 12.92 12.92
Диклофенак гель туба 1 8.09 8.09
Диклофенак табл. уп. 3 2.77 8.31
Аротаверин табл. уп. 3 7.55 22.65
Йомкость для забора сечі шт. 2 5.21 10.42
Інгаліт-н спрей балон 1 23.75 23.75
Корвалол каплі флакон 1 9.99 9.99
Левомеколь мазь туба 1 17.44 17.44
Марля нестерил. уп. 44.73 44.73
Натрія хлорид шт. 1 14.75 14.75
Но-шпа пласт. 5 18.16 50.80
Парацетамол пачка 3 4.90 14.70
Перикись водню фл. 2 2.71 5.42
Пустирник фл. 1 2.69 2.69
Регидрон пак. 2 11.12 22.24
Смекта пак. 5 6.24 31.20
Стериліум антисепт фл. 1 73.11 73.11
Термометр DR FREI шт. 1 126.50 126.50
Термометр ртутний шт. 4 14.96 59.84
Фталазол табл. уп. 2 7.46 14.92
Цитрамон А уп. 5 4.64 23.20
Замки для дверей шт. 12 550.00 6600.00
Піна монтажна шт. 10 110.00 1 100.00
Стіл учнівський аудиторний шт. 14 481.00 6734.00
Стілець учнівський «Кадет» шт. 28 256.00 7168.00
Жалюзі м кв. 17.6 210 3696.00
Перфоратор ТЕМП шт. 1 1400.00 1400.00
Світильник шт. 4 230.00 920.00
Папір А-4 шт. 10 84.00 840.00
Методична література /кольровий проспект/ шт. 2 250.00 500.00
Паста вапняна мішок 2 260.00 520.00
Засіб для чистки Доместос шт. 14 26.94 377.16
Колеса для тачки двірника шт. 2 50.00 100.00
Уайт-спіріт 0.5л шт. 1 10.00 10.00
Жалюзі вертикальні м кв. 17.9 260.00 4654.00
Призи-статуетки «Ніка» для нагородження учнів шт. 4 100.00 400.00
Усього 51910,34

Березень 2016

Оприбутковано матеріальні цінності

Найменування Од. виміру Кіль- кість Ціна за одиницю Сума
Двері для класів, коридорів шт. 12 2767.00 33204.00
Гіпсокартон лист 1 100.00 100.00
Таблички на двері кабінетів шт. 4 47.50 190.00
Грамоти шт. 30 2.50 75.00
Флешка шт. 1 117.00 117.00
Книга обліку видачи атестатів шт. 1 32.00 32.00
Книга обліку видачи свідоцтв шт. 1 41.00 41.00
Кульки для актової зали шт. 70 2.00 140.00
Файли шт. 1 41.00 41.00
Раз'єднувач для файлів шт. 1 11.35 11.35
Папір кольоровий шт. 40 0.75 30.00
Папка - реєстратор шт. 4 37.14 148.56
Папір А-4 газетний шт. 1 44,11 44.11
Лампи шт. 10 22.00 220.00
Лопати шт. 2 35.00 70.00
Профіль для підлоги шт. 1 70.00 70.00
Щебень мішок 2 23.00 46.00
Шар-кран шт. 2 65.00 130.00
Манжет для унітазу шт. 2 5.00 10.00
Кран шт. 1 45.00 45.00
Шланг сантехнічний к-т 1 76.00 76.00
Гусак сантехнічний шт. 1 100.00 100.00
Засіб дезінфікуючий ДезТаб кг 1 320.00 320.00
Рушник паперовий шт. 25 7.00 175.00
Сантрі-гель шт. 8 28.00 224.00
Білизна 0.9л шт. 15 5.70 85.50
Мило рідке туалетне 5л шт. 4 37.26 149.04
Мило рідке господарче 5л шт. 2 65.00 130.00
Рідина для миття скла шт. 3 23.00 69.00
Порошок «Лотос» пачка 9 10.56 95.04
Пакети для сміття рул. 13 11.00 143.00
Перчатки гумові пара 12 12.00 144.00
Перчатки х.б. пара 10 4.50 45.00
Витрачено всього 36520,60

Лютий 2016

Оприбутковано матеріальні цінності

Найменування Од. виміру Кіль- кість Ціна за одиницю Сума
Комп'ютер б.в. «Bеng» /системний блок, монітор, клавіатура, мишка/ к-т 1 3600.00 3600.00
Стенд «Державні символи України» шт. 1 300.00 300.00
Стенд «Державні символи України» шт. 1 950.00 950.00
Рамка для фото шт. 2 39.00 78.00
Пульки для пнематичної зброї пачка 4 45.00 180.00
Папір А-4 газетний пачка 2 37.74 75.48
Папір А-4 шт. 12 83.61 1039,32
Зошит А-4 шт. 2 48.50 97.00
Ручки шт. 12 1.87 22.44
Подяка шт. 52 2.00 104.00
Грамота шт. 50 2.00 100.00
Папір кольоровий А-4 аркуш 50 0.60 30.00
Скотч шт. 5 16.66 83.30
Булавка офісна пачка 1 35.00 43,77
Обкладинка прозора шт. 4 8.00 32.00
Голка канцелярська шт. 1 5.16 5.16
Клей ПВА 100 мл з пензликом шт. 1 6.30 6.30
Коректор з пензликом шт. 3 13.02 39.06
Нитка для прошивання шт. 1 32.58 32.58
Ножиці офісні шт. 1 14.94 14.94
Папка-реєстратор шт. 1 33.78 33.78
Шило канцелярське шт. 1 6.48 6.48
Пластик ПВХ м кв. 10 77.00 770.00
Перфокут м п. 24 5.42 130.08
Шурупи шт. 100 0.15 15.00
Крючки для штор шт. 50 0.40 20.00
Струна для штор шт. 1 45.00 45.00
Кріплення для карнизу шт. 2 5.00 10.00
Кран 1/2 шт. 1 70.00 70.00
Кріпення для унітазу к-т 1 30.00 30.00
Решітка вентиляційна шт. 1 58.00 58.00
Пакети для сміття рулон 15 11.84 177.60
Перчатки гумові пара 10 12.00 120.00
Дез.засіб «ДезТаб» кг 1 320.00 320.00
Мило рідке туалетне л 15 7.50 112.50
Мило рідке господарче л 5 13.00 65.00
Порошок «Пропер» пачка 3 23.46 70.38
Порошок «Лотос» пачка 2 10.56 21.12
Засіб «Доместос» для унітазів шт. 2 26.94 53.88
Засіб «Сарма» для чищення шт. 2 12.48 24.96
Засіб «Сарма» для унітазів шт. 7 32.40 226.80
Білизна /0.9л/ пляшка 10 7.60 76.00
Сода кальцинована пачка 3 13.50 40.50
Віник шт. 1 20.76 20.76
Совок-щітка «Лентяй» к-т 1 76.20 76.20
Швабра шт. 1 18.18 18.18
Відро пластмасове шт. 1 15.12 15.12
Рушник паперовий /2 рул. уп./ шт. 3 14.34 43.02
Столи учнівські шт. 16 412.00 6592.00
Чашка шт. 200 15.00 3000.00
Всього 19095,71

Січень 2016

Оприбутковано матеріальні цінності - 0

Грудень 2015 року

Оприбутковано матеріальні цінності

Найменування Од. виміру Кіль- кість Ціна за одиницю Сума
Дошка класна Ерудит шт. 1 2750.00 2750.00
Стінка меблева «Вікторія» к-т 1 8000.00 8000.00
Стілець офісний шт. 1 230.00 230.00
Книга обліку робочого часу шт. 1 60.00 60.00
Формуляр читача шт. 90 3.00 270.00
Грамоти шт. 40 2.00 80.00
Ватман шт. 11 8.00 88.00
Файли пачка 7 38.00 266.00
Фломастер шт. 6 11.00 66.00
Маркер шт. 10 10.00 100.00
Олівець клеючий шт. 6 28.00 168.00
Папка-сегрегат шт. 3 50.00 150.00
Папка канцелярська шт. 15 4.00 60.00
Бейджик шт. 40 2.78 111.20
Батарейки шт. 2 12.00 24.00
Дощик для ялинки шт. 20 5.00 100.00
Кульки надувні шт. 200 1.50 300.00
Засіб для дезінфекції ДезТаб кг 2 310.00 620.00
Гусак сантехнічний шт. 2 100.00 200.00
Горщик для квітів шт. 1 100.00 100.00
Перчатки гумові пара 15 12.00 180.00
Чистячий порошок ГАЛА шт. 11 12.12 133.32
Засіб миючий шт. 8 9.45 75.60
Губка для чищення уп. 2 11.70 23.40
Засіб для підлоги Емі Люкс л 5 8.80 44.00
Засіб для підлоги ПРОПЕР пачка 3 23.46 70.38
Засіб для миття скла шт. 2 24.60 49.20
Засіб для миття унітазів ДОМЕСТОС шт. 8 26.92 215.35
Мило рідке л 5 10.08 50.40
Рушник паперовий пак. 4 14.34 57.36
Пакети для сміття шт. 4 10.38 41.52
Білизна шт. 5 5.70 28.50
Сантрі-гель шт. 3 28.00 84.00
Разпилювач для поливання квітів шт. 2 15.00 30.00
Шпалери рулон 20 138.50 2770.00
Клей «Метилан» пачка 4 55.25 221.00
Фарба водоемульсійна кг 7 15.00 105.00
Гачок шт. 1 17.79 17.79
Декор для стелі шт. 9 7.50 67.50
Засув-пружина шт. 2 26.00 52.00
Пилочки для лобзика шт. 2 10.00 20.00
Полотно для ножовки шт. 10 5.00 50.00
Фталазол уп. 2 5.60 11.20
Анальгин уп. 1 4.94 4.94
Аспирин уп. 1 5.28 5.28
Фармацитрон уп. 1 23.17 23.17
Левосин мазь шт. 1 28.28 28.28

Всього оприбутковано на суму:вісімнадцять тисяч двісті дві гривні 39 копійок.

Листопад 2015 року

Оприбутковано матеріальні цінності

№ з.п. Найменування Од. виміру Кіль- кість Ціна за одиницю Сума
Жалюзі вертикальні /5.15х2.30/ шт. 3 1143 00 3429.00
Стенд «Державна символіка України» шт. 1 350.00 350.00
Принтер Canon MF 3010 шт. 1 2915.00 2915.00
Вікна металопластикові шт. 5 5900.00 29500.00
Папір А-4 пачка 11 73.50 808.50
Файл пачка 2 47.00 94.00
Папка для файлів шт. 25 4.00 100.00
Скотч шт. 1 15.00 15.00
Прапор шт. 2 40.00 80.00
Провід електричний м 40 5.00 200.00
Лампи шт. 35 5.50 192.50
Лампа економна шт. 1 60.00 60.00
Патрон люстровий шт. 1 10.00 10.00
Батарейки «Крона» шт. 6 14.00 84.00
Клей ПВА шт. 1 10.00 10.00
Фарба червоно-коричнева /2.8кг/ банка 5 95.00 475.00
Задвижка на двері шт. 4 7.00 28.00
Свердло шт. 1 7.00 7.00
Пакети для сміття шт. 4 16.50 66.00
Гель «Сарма-дезінфекція» шт. 10 27.03 270.30
Рідина для миття скла шт. 2 18.32 36.64
«Сода-ефект» шт. 10 12.00 120.00
Господарче мило шт. 16 4.38 70.08
Порошок «Макс» шт. 10 8.77 87.70
Білизна л 10 10.00 100.00
Перчатки гумові пара 13 10.00 130.00
Засіб дезінфікуючий кг 2 310.00 620.00
Картруж сантехнічний шт. 1 45.00 45.00

Всього оприбутковано на суму 39903.72

Жовтень 2015 року

Оприбутковано матеріальні цінності:

Найменування Вартість 1 одиниці Кількість Сума
Канцелярські товари
Папір А4 72,90 26 1895,40
Файл 8,00 49 392,00
Зошит канцелярський 28,00 7 196,00
Рамка А4 59,00 1 59,00
Журнал обліку 15,00 5 75,00
Папір кольоровий 20,00 11 220,00
Батарейка «Крона» 31,35 3 94,05
Господарчі товари
Гусак сантехнічний 100,00 2 200,00
Кран ½ 45,00 3 135,00
Шланг гнучкий 75,00 2 150,00
Клей будівельний 32,00 1 32,00
Профіль для підлоги 35,00 1 35,00
Фарба коричнева 105,00 3 315,00
Цемент 42,00 1 42,00
Кріплення для дзеркала 25,00 2 50,00
Гачки для роздягальні 6,50 100 650,00
Пакети для сміття 10,50 15 157,50
Рушник паперовий 9,00 20 180,00
Перчатки гумові 11,00 15 165,00
Скребки для чищення 5,50 10 55,00
Миючі засоби
«Макс» 10,50 15 157,50
«Гала» 13,50 16 216,00
Сода кальценована 15,50 4 62,00
Мило рідке 13,00 20 260,00
«Пропер» 27,00 4 108,00
Засіб дезінфікуючий «ДезТаб» 310,00 1 310,00
Засіб дезінфікуючий «Доместос» 53,50 6 321,00
Усього: 6532,45

Вересень 2015 року

Оприбутковано матеріальні цінності:

Найменування Вартість 1 одиниці Кількість Сума
Вікна металопластикові 6250,00 4 25000,00
Усього: 25000,00

Рада навчального закладу, адміністрація гімназії висловлюють подяку батькам за надання благодійної допомоги на розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

Адміністрація гімназії висловлює подяку батькам 1-В класу за придбання офісного стільця для кабінету 313

Залучення благодійної допомоги у 2014/2015 навчальному році

Канцелярські товари Папір А-4, файли, файлові кармани, канцелярські книги, папки-сегрегатори 20929.34
Канцелярські послуги Заправка картриджів, брошюровка документів, кольоровий друк 11814.92
Методична робота Грамоти, призи, листівки, періодичні видання, фотовиставки, збірники по методичній роботі, участь у олімпіадах, придбання стендів 11 816.13
Спортивна робота Участь у змаганнях, придбання спортінвентарю 730.00
Витрати на пожежну безпеку Перевіреа вогнегасників, методична література, участь у змаганнях /ДЮП/ 3 843.00
Охорона здоров'я Медичні препарати 2501.26
Господарчі товари Миючі, дезінфікуючі, чистячі засоби, паперові рушники, рідке мило, пакети для сміття, перчатки для прибиральниць, відра, віники, совки, швабри, придбання бензокоси, бензин, масло, ліска для бензокоси та інше 24 184.86
Сантехнічні товари та послуги Гнучкі шланги, змішувачі, вентилі, труби, повірка лічильників 7 385.31
Електротовари,та надані послуги Лампи, розетки, електропровід, вимикачі, ліхтар, енергетичний паспорт закладу, утилізація ламп, обстеження технологічного обладнання у їдальні 3 832.80
Будівельні товари Шпаклівка, фарба, обої, металевий профіль для сходів, вапно, валики, кісті 41910.09
Придбання та ремонт оргтехніки 3 445.00
Придбання шкільної мебелі, навішування жалюзі 4 200.00
Ремонтні роботи Заміна дверей у класах та туалетах на 2 поверсі, заміна вікон у каб.201 90 520.00
Оплата послуг Проведення ремонтних робіт за договорами, транспортні витрати, вивіз негабаритного сміття, чищення снігу на шкільному подвір'ї трактором 74 030.88
Витрати на благоустрій Квіти для клумб, сітка-рабиця для огорожі 1924.40
Оплата за охорону 26270.01
Всього витрачено 339338.00

Залучення благодійної допомоги у серпні 2015

Канцелярські товари Папір А-4 165.00
Оплата послуг Брошуровка документів, заправка картриджів 745.20
Методична робота Передплата журналу «Офіційний вісник», доплата за стенди 2716.62
Будівельні матеріали Фарба, валики, клей та інше 453.25
Електротовари Лампочки 21.00
Госпрдарчі товари Миючі засоби 105.00
Всього витрачено 4206.07

Рада навчального закладу, адміністрація гімназії висловлюють подяку батькам за надання благодійної допомоги на розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

Адміністрація гімназії висловлює подяку батькам 8-А класу за придбання жалюзі для кабінету 306

Залучення благодійної допомоги у липні 2015

Канцелярські товари Папір А-4, файли, скотч, канцелярські зошити 665.34
Оплата послуг Брошуровка документів, заправка картриджів, ремонт БФП 1 053.50
Методична робота Передплата за стенди 1700.00
Благоустрій шкільного двору Бензин для бензокоси, матеріали для ремонту металевої огорожі 2402.00
Ремонтні роботи Натирання паркету на 1 поверсі рекреації маст икою, ремонт лінолеумного покриття у каб.201, навішування жалюзі у каб.118 3800.00
Будівельні матеріали Фарба, валики, кісті, грунтівка, шпаклівка, клей та інше 12332.49
Транспортні витрати Доставка будівельних матеріалів 660.00
Чистячі та миючі засоби Перчатки гумові, чистячі, миючі засоби, пакети для сміття, рушники паперові, рідке мило, вікномийки, дезіфікуючі засоби 859.26
Пожежна безпека Технічне обслуговування вогнегасників, виміри опору їзоляції, обстеження технологічного обладнання у їдальні 2419.00
Всього витрачено 25891.59

Рада навчального закладу, адміністрація гімназії висловлюють подяку батькам за надання благодійної допомоги на розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

Адміністрація гімназії висловлює подяку батькам 1-А класу, 1-Б класу, 1-В класу, 1-Г класу, 2-А класу, 2-Б класу, 2-В класу, 2-Г класу, 3-А класу, 3-Б класу, 3-В класу, 4-А класу, 4-Б класу, 4-В класу, 5-А класу, 5-Б класу, 5-В класу, 6-А класу, 6-Б класу, 7-А класу, 7-Б класу, 8-Б класу, 10-Б класу за ремонт класних приміщень; батькам 9-В класу за придбання жалюзі у каб. 118

Залучення благодійної допомоги у червні 2015


Канцелярські товари Папір А-4, файли, скотч, канцелярські зошити 2416.85
Оплата послуг Заправка картріджів та брошуровка 710.00
Методична робота Витрати на методичну літературу 670.00
Сантехнічні матеріали, електротовари Труби, вентилі, гнучкі шланги, змішувачі, лампи та інше 3055.00
Ремонтні роботи Встановлення пластикових панелей у їдальні, заміна вікон у каб.201 44 700.00
Будівельні матеріали Фарба, обої, валики, кісті, грунтівка, шпаклівка, клей та інше 17612.00
Транспортні витрати Доставка будівельних матеріалів 300.00
Благоустрій двору Придбання мотокоси, покіс трави на шкільному дворі та закріпленій території, бензин, мастило, ліска для бензокоси 2909.80
Чистячі та миючі засоби Перчатки гумові, чистячі, миючі засоби, пакети для сміття, рушники паперові, рідке мило, вікномийки, дезіфікуючі засоби 1086.87
Всього витрачено 73460.52

Рада навчального закладу, адміністрація гімназії висловлюють подяку батькам за надання благодійної допомоги на розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

Адміністрація гімназії висловлює подяку депутату Мисику В.Ю. за надання допомоги з покосу трави

на закріпленій території

Адміністрація гімназії висловлює подяку батькам 1-Б класу за встановлення БФП на суму 3550 грн.

00 коп. у кабінеті №214.

Залучення благодійної допомоги у травні 2015

Канцелярські товари Папір, А-4, файли, скотч, дипломи, грамоти 2287.60
Оплата послуг Заправка картріджів, брошуровка документів, кольоровий друк 671.00
Передплата переодичних видань «Колосок», інформаційний вістник «Освіта», інформаційний збірник Міністерства освіти 1 195.79
Методична робота Участь у змаганнях ДЮП, конкурсі «Учень року», грі «Патріот», покладання квітів до пам'ятника загиблим у Великій Вітчизняній війні, придбання стенду до Дня Перемоги 2 863.00
Охорона здров'я Медичні препарати 1 244.94
Сантехнічні та будівельні матеріали, електротовари Цемент, заглушки, крани, фарба, валики, кісті, шурупи, рідкі цвяхи, електричні розетки, труби, згони та інше 4399.23
Ремонтні роботи Часткова заміна труби горячої води у туалетах 1,2 поверхів, ремонт приямка до підвалу №6 350.00
Дезінфікуючі засоби ДезТаб 640.00
Господарчі товари Перчатки гумові, чистячі, миючі засоби, пакети для сміття, рушники паперові, рідке мило, відра, освіжувачі повітря 2524.57
Транспортні витрати Доставка стенда, доставка атестатів для учнів 11 класів 110.00
Благоустрій двору Ввисаджування квітів на клумби, покіс трави на шкільному дворі та закріпленій території, бензин, ліска для бензокоси 1466.50
Оплата по договорам Ремонт музичної апаратури, здача рамки управління центрального опалення до роботи в осінньо-зимоваий період, перевірка вентиляційних каналів, ремонт бензокоси /заміна поршня та свічок/ 3 180.00
Оплата за охорону закладу 2781.54
Всього витрачено 23714.17

Рада навчального закладу, адміністрація гімназії висловлюють подяку батькам за надання благодійної допомоги на розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

Залучення благодійної допомоги у квітні 2015

Канцтовари 1130,60
Заправка картриджів 460,00
Брошюровка 901,60
Кольоровий друк 54,00
Грамоти 70,00
М’яка іграшка (сценарій та подарунки –КВН) 530,00
Спортивні товари(сітка спорт. та пулі у тир 250,00
Медичні препарати 27,40
Реставрація стендів 120,00
Електротовари 32,00
Урна для сміття 450,00
Сантехнічні товари 198,00
ДЕЗТАБ 317,00
Будівельні матеріали 1042,40
Господарчі товари 2039,89
Робота по договорам 5895,00
Методична література, участь у конкурсах та змаганнях 480,00
Транспортні витрати 120,00
Вивіз негабаритного сміття (вивіз старих дверей) 430,00
Охорона закладу 2781,54

Всього : 17329,43

Залучення благодійної допомоги у березні 2015

Канцелярські товари Папір А-4, кольоровий папір, файли, ватман, ручки, зошити А-4 1597.96
Методична робота Придбання стендів 1550.00
Оплата послуг Заправка катріджів, брошуровка документів, вілправлення листа до Білорусіїї 941.30
Передплата переодичних видань «Офіційний вісник» 279.21
Ремонтні роботи Заміна дверей у кабінетах, туалетах 2 поверху, часткова заміна каналізаційних труб у підвалі 9600.00
Сантехнічні та будівельні матеріали Труби каналізаційні, гнучкі шланги для рукомийників, монтажна піна, малярна стрічка, шурупи 1612.80
Дезінфікуючі засоби 634.00
Господарчі потреби Граблі, вікномийки, драбина, перчатки гумові, чистячі та миючі засоби, паста вапняна, крейда, добрива для квітів, пакети для сміття 2160.60
Утилізація ламп 250.00
Електрогосподарство Оплата робіт щодо розробки та погодження енергетичного паспорту гімназії 400.00
Оплата по заявам Участь учнів у конкурсах, турнірах, ремонт оргтехніки, транспортні послуги 978.00
Оплата за охорону закладу 2936.07
Всього витрачено 22939.94

Адміністрація гімназії висловлює подяку батькам 1-Б класу за придбання меблевої стінки на суму 3000 грн. 00 коп. для кабінету №214; батькам 2-Г класу за ремонт кабінету №208

Залучення благодійної допомоги у лютому 2015

Канцелярські товари Папір А-4, файли, папки, ручки 2 061.43
Методична та адміністративна робота Участь у конкурсі «Краща пара» учнів гімназії, придбання призів, грамот, методичної літератури, пропору України 1385.75
Обслуговуаання оргтехніки, брошуровка, печать фото Заправка картриджів для принтерів та ксероксів 1333.00
Тир Пулі для стрільби 100.00
Ремонтні роботи Встановлені смужок з металопрофілю на сходах ганку центрального входу -58.6 п.м; замінені кутки МДФ на панелях рекреації 1 поверху Закуплені двері для заміни в кабінетах та санітарних приміщеннях 2 поверху 58 860.00
Сантехнічні роботи Повірений лічильник холодної води, замінені крани, сифони у туалетах 662.00
Будматеріали Придбана шпатлівка для ремонту дверних відкосів на 2 поверсі, фанера для ремонту підлоги у рекреації 1 поверху 845.00
Господарчі потреби Чистячі, миючі, дезінфікуючі засоби, рідке мило, перчатки гумові, пакети для сміття, рідина для миття вікон, ліхтар електричний 1321.25
Оплата за охорону закладу 3090.60
Транспорті послуги Вивезення негабаритного сміття з підвалів, доставка офісних меблів, перевезення підручників, доставка експонатів з музею гімназії на свято «Масляної» 969.00
Придбання офісних меблів Для методичного кабінету 2000.00
Всього витрачено 72628.03

Рада гімназії, адміністрація гімназії висловлюють подяку Харківській областній організації Товариства Червоного Хреста України за надання благоійної допомоги – посуду для харчоблоку,спортивного інвентарю на загальну суму 2813 грн. 23 коп.

Адміністрація гімназії висловлює подяку батькам 2-Б класу за придбання жалюзі на суму 3250 грн. 00 коп. для кабінету №314; батькам 8-Б класу за проведення ремонту учнівських столів і стільців на суму 4600 грн. 00 коп. у кабінеті №206; батькам 10-Б класу за придбання шкільних меблів на суму 750 грн.00 коп. для кабінету №101; батькам 5-В класу за придбання учнівської дошки на суму 1200 грн. 00 коп. для кабінету №302; батькам 1-В класу за придбання учнівської дошки на суму 2050 грн. 00 коп. для кабінету №104.


Залучення благодійної допомоги у січні 2015 року

Господарчі потреби Миючі, чистячі, дезінфікуючі засоби, рідке мило, паперові рушники, сантехнічні матеріали, господарчий інвентар, сіль для посипання тротуарів, вивіз негабаритного сміття 2753.31
Канцелярські товари, брошуровка Канцелярські зошити, файли, папір, кулькові ручки, скоби для степлера 480.00
Обслуговуаання оргтехніки Заправка картриджів для принтерів та ксероксів, ремонт комп'ютера 1495.00
Придбання технічних засобів навчання Пульки для стрільби у тирі 100.00
Об'ява до газети Надання інформації 130.50
Оплати за охорону закладу 2317.95
Придбання медичних препаратів Пігулки, бинти, вата, дезінфікуючі засоби, комплектація медичних аптечек для кабінетів хімії, фізики, трудового навчання, спортивного залу 1167.87
Кульки для прикрашення спортзалу при відкритті малих Олімпійських ігор 197.00
Всього витрачено 8641.63
Кiлькiсть переглядiв: 563

Фотогалерея

Харківська гімназія № 163 Харківської міської ради Харківської області

Адреса: 61172, м. Харків, вул. Луї Пастера, 330
Телефон: (057)725-54-56
e-mail: nvk163@kharkivosvita.net.ua

Дата останньої зміни 13 Грудня 2019

Цей сайт безкоштовний!